Kommersiell import av mat

Publisert 18.06.2012     Sist endret 26.05.2021

Alle næringsmidler som importeres til Norge skal være i overensstemmelse med norsk næringsmiddellovgivning.

Importør må være registrert som importør i Mattilsynets skjematjenester og har ansvaret for at næringsmidlet er helsemessig trygt, og at innhold og merking er i overensstemmelse med norske regler. Dersom dette ikke er tilfellet, kan næringsmidlene nektes importert og omsatt.

Mattilsynet fører tilsyn med import av både animalske og ikke-animalske næringsmidler. Det er ulike regler for import/innførsel avhengig av om de kommer fra et annet EU/EØS-land (samhandel) eller fra et land utenfor EU/EØS. Se informasjonsvideo fra EU.

All import fra land utenfor EU/EØS-området må forhåndsmeldes til Mattilsynet, se TRACES og  Mattilsynets skjematjenester. Det er ikke meldeplikt for næringsmidler fra EU. Animalske næringsmidler fra land utenfor EU/EØS-området (tredjestat), skal kontrolleres ved en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner.

For ikke-animalske næringsmidler er det ulik kontroll etter hvilken risiko det er forbundet med produktet og opprinnelse.

Nye importkontrollregler

Den nye kontrollforordningen, forordning (EU) 2017/625, legger grunnreglene for grensekontrollen av forsendelser fra stater utenfor EØS-området. Denne forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 3. mars 2020 nr. 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd.

Det er videre gitt utdypende regler for importkontrollen i flere rettsakter. Disse rettsaktene er gjennomført i norsk rett gjennom ni forskjellige forskrifter, basert på tema.

Oversikt over forskriftene med enkel forklaring om innhold se oversikt over de nye forskriftene for importkontrollen

Regelverket omfatter kontroll med forsendelser med levende dyr, animalske produkter og ikke-animalske produkter. Forskriftene retter seg mot alle typer forsendelser, med mindre annet er nevnt.

Det gamle innførselsdokumentet CVED (Common Veterinary Entry Document) og CED (Common Entry Document) er nå erstattet av et nytt CHED-dokument (Common Health Entry Document - forordning (EU) 2019/1715). Utformingen av dokumentet er lik i utformingen av den gamle CVED/CED, men med noen justeringer. Mer informasjon om CHED-dokumentet finner man ovenfor i dokumentet om de nye forskriftene i forbindelse med ny kontrollforordning.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny importør av næringsmidlerAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import av mat Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer