Kunngjøring

Endringer i forordningen som regulerer reglene om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan

Publisert 06.10.2021     Sist endret 06.10.2021

EU har oppdatert rettsakten om kontroll av fôrvarer og næringsmidler fra Japan på grunn av radioaktivitet etter ulykken ved Fukushima. Det er gjort noen mindre endringer til virkeområdet og hvilke områder og produkter som er omfattet.

Forordning (EU) 2021/1533 erstatter forordning (EU) 2016/6 som har regulert kontrollen for radioaktivitet i produkter fra Japan, og trer i kraft 10. oktober 2021.

Endringene som er gjort er at virkeområdet er justert for å ta høyde for et unntak for små forsendelser og materiell som kun skal til forskningsmateriell eller vareprøver. Videre er erklæringen som tidligere skulle følger disse forsendelsene erstattet med et nytt sertifikat. Ellers justeres oversikten over hvilke produkter som er omfattet av dette regelverket og at området Iwate er tatt inn igjen som et berørt området.

Hovedelementene i kontrollregimet gitt i forordning (EU) 2021/1533 er som følger:

- kontrollreglene gjelder for alle produktene listeført i vedlegg II,

- alle de nevnte forsendelsene med produkter nevnt i vedlegg II skal gjennom en dokumentkontroll ved import til EU/EØS,

- i tillegg skal forsendelsene gjennom en stikkprøvebasert identitets- og fysisk kontroll for å kontrollere nivået av radioaktivt cesium,

- forsendelsene skal følges av et sertifikat (vedlegg III), og der det er relevant, et analyseresultat som bekrefter at nivået for radioaktivitet er under grenseverdien som er satt for cesium (vedlegg I),

- sertifikatet som skal følge forsendelsene er videre regulert av forordning 2020/2235,

- forsendelsene skal forhåndsmeldes, jf. forordning (EU) 2019/1013,

- forsendelsene skal presenteres ved en grensekontrollstasjon som kan kontrollere disse produktene. Disse er Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn,

- det er gitt et unntak for små forsendelser under 10 kg for ferskvare og 2 kg for tørket produkt, som vareprøver, lab.prøver, utstillingsvarer eller forskningsmateriale som ikke er ment å legges ut på markedet, eller forsendelser beregnet på privat bruk,

- området Iwate er tatt inn igjen i oversikten over berørte områder,

- alle kostnader i forbindelse med denne kontrollen skal dekkes av importøren.

Produktoversikten i vedlegg II er:

a) Fukushima

- sopp, fisk og fiskeprodukter (med unntak), einstape (pteridium aquilinum), koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides) og kakiplomme (diospyros sp.)

b) Miyagi

- sopp, bambusskudd, einstape, koshiabura og japansk blomsterbreine (osmunda japonica)

c) Gunma

- fisk og fiskeprodukter (med unntak) og koshiabura

d) Yamanashi, Yamagata, Iwate og Shizuoka

- sopp

e) Ibaraki, Nagano og Niigata

- sopp og koshiabura

f) produkter som inneholder mer enn 50 % av nevnte produkter (bokstavene a-e)

Noen av varenumrene i vedlegg II og unntaket i fotnoten til vedlegg II er justert på grunn av endinger i tolltariffen og justeringer av produktgruppene.

Grenseverdiene for tillatt mengde radioaktivt cesium 134 og 137 i produktene er uendret, og listet opp i vedlegg I til rettsakten.

Det er også gitt en overgangsbestemmelse der forsendelser som oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/6 og som er sendt fra Japan før denne nye forordningen trer i kraft, 10. oktober 2021, kan fortsatt importeres til EØS etter de gamle reglene i 2016/6.

Forordning (EU) 2021/1533 vil gjennomføres i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynets avdelingskontor på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av produkter fra Japan.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynets avdelingskontor på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av produkter fra Japan.