Regelverksprosess

Endringer i oversikten over hvilke levende dyr og animalske produkter som skal grensekontrolleres

Publisert 04.03.2021     Sist endret 05.03.2021

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen som skal gjøres på dyr og produkter som kommer til EU/EØS fra stater utenfor EØS-området. Hvilke dyr og animalske produkter som er omfattet av denne kontrollen er regulert i egne utfyllende rettsakter. Per tid er disse dyrene og animalske produkter listet opp i forordning (EU) 2019/2007 og sammensatte produkter listet opp i vedtak 2007/275/EF.

Det nye utkastet til rettsakt viderefører dagens liste over hvilke levende dyr og animalske produkter, inkl. avlsmaterie og animalske biprodukter og høy og halm, med opprinnelse fra stater utenfor EU/EØS som skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon før de kan importeres til EU/EØS.

Det nye ved rettsakten er at den tar til seg listen med hvilke sammensatte produkter som må innom en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS.

I tillegg gjøres noe noen små justeringer av varenumre på grunn av endringer i EUs tolltariff. I den norske forskriften vil man fortsatt finne tilhørende norske varenummer basert på den norske tolltariffen.

I norsk rett er dagens rettsakter med lister gjennomført i forskrift 9. mars 2020 nr. 713 om offentlig kontroll – positivlisten 2019 – forordning (EU) 2019/2007 og forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll ved en grensekontrollstasjon, som nå oppheves og erstattes av en ny forskrift som gjennomfører den nye rettsakten.

Rettsakten vil tre i kraft i EU den 21. april 2021, mens i Norge vil den tre kraft så snart den er tatt inn i EØS-avtalen etter denne datoen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 09.04.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, tlf. 22 77 83 02.