Import av animalske varer, høy og halm fra tredjestat – veterinær grensekontroll

Publisert 18.01.2013     Sist endret 15.07.2020

Alle animalske produkter som importeres fra tredjestater (land utenfor EU/EØS) skal godkjennes ved veterinær grensekontrollstasjon før de kan tas inn. Dette gjelder også for enkelte sammensatte produkter som består av både vegetabilske og animalske bestanddeler, samt for høy og halm. EØS-avtalen forplikter Norge til å ha samme regelverk for kontroll med import av disse produktene som EU. Varer som godkjennes importert til Norge blir dermed også godkjent for hele EØS-området.

Den veterinære grensekontrollen skal forebygge spredning av svært smittsomme dyresykdommer fra andre land til Norge og EU, slike som munn- og klauvsyke og svinepest, og den skal sikre at maten som vi importerer er helsemessig like trygg å spise som mat som er produsert i Norge.

Importer skal meldes via TRACES NT før partiet ankommer en grensekontrollstasjon som er godkjent for denne typen vare. Tjenesten er gebyrbelagt. Varene må komme fra listeførte land og virksomheter, og følges av helsesertifikat utstedt av tredjestatens kompetente myndighet.

Dersom du er usikker på om varen du skal importere er grensekontrollpliktig kan du se etter i vedlegg I i forskrift om offentlig kontroll – positivlisten 2019 – forordning (EU) 2019/2007 og vedleggene I og II i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll (Forskrift om veterinær grensekontroll). Eventuelt kan du ta kontakt med en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner.

På grensekontrollstasjonen foretar Mattilsynet en gjennomgang av dokumentasjonen som følger varepartiet og kontrollerer identiteten til alle forsendelser. En del av partiene vil også bli undersøkt nærmere, blant annet med uttak av laboratorieprøver.

Importgebyret dekker Mattilsynets lønns- og personalkostnader, herunder utgifter til lokaler og utstyr samt kostnader for prøvetaking, enkelte laboratorieanalyser mv. Importvirksomheten skal ved behov bistå med kontrollen vederlagsfritt ved menneskelige ressurser og logistikk for å tilrettelegge for lossing samt passende prøveuttaksutstyr dersom det ikke er mulig å bruke standardutstyr.

Enkelte varer fra tredjestater er likevel unntatt fra kravet om veterinær grensekontroll. Dette gjelder for eksempel visse matvarer som sjokolade og konfekt, samt mindre mengder mat fra dyr til eget forbruk dersom dette ikke inneholder kjøtt, melk eller produkter av disse.

Dersom du er usikker på om varen du skal importere er grensekontrollpliktig kan du se etter i vedleggene I og II i  Forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll.  Eventuelt kan du ta kontakt med en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner.

EU-kommisjonen har på sine offisielle nettsider lagt ut generell informasjon om veterinær grensekontroll, med blant annet lister over alle grensekontrollstasjoner I EØS-området, veiledningsdokumenter, rettsakter, «frequently asked questions» (FAQ) med mer. Siden finner du her.

Mer om veterinær grensekontroll:

Fant du det du lette etter?