Faktaartikkel

Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Publisert 21.01.2013     Sist endret 15.07.2020

Reglene gjennomfører forordning (EU) 2019/1793, med senere endringer og er gjennomført i norsk rett i forskrift 9. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793. Hvilke varer som til enhver tid er omfattet av den strengere kontrollen bestemmes av EU-kommisjonen i samråd med medlemsstatene.

En liste over hvilke varer som skal kontrolleres finnes i vedlegg I til forordningen. Forskriften finner du under Regelverk.

Listen over varer som skal kontrolleres revideres minst to ganger årlig av EU-kommisjonen. Endringene er ment å tre i kraft ved begynnelsen av hvert halvår, altså rundt 1. januar og 1. juli hvert år.

Selv om det er gitt en ny rettsakt for kontrollen av ikke-animalske risikoprodukter fra stater utenfor EØS-området er grunnprinsippene for den ikke-animalske kontrollen i prinsippet uendret.

Krav når Norge er første mottaksstat

  • Varene skal forhåndsvarsles på særskilt skjema (Common Health Entry Document - CHED) i TRACES NT og fremstilles for kontroll på  utpekt innførselssted (Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn eller Larvik havn). Ved innmelding i TRACES NT vil første del av CHED fylles ut og sendes automatisk til det innførselsstedet importøren velger. Signert CHED del I leveres til valgt innførselssted innen kontrollen skal finne sted.

  • Mattilsynet foretar dokumentkontroll av alle forsendelser og identitetskontroll og fysisk kontroll for en gitt andel.

  • Importvirksomheten skal betale gebyr for å dekke lønns- og personalkostnader, herunder utgifter til lokaler og utstyr samt kostnader for prøvetaking og laboratorieanalyser mv. og skal ved behov bistå med kontrollen vederlagsfritt ved menneskelige ressurser og logistikk for å tilrettelegge for lossing samt passende prøveuttaksutstyr dersom det ikke er mulig å bruke standardutstyr.

  • I utgangspunktet skal alle ikke-animalske næringsmidler som om importeres til Norge fra stater utenfor EØS-området forhåndsmeldes, jf. importkontrollforskriften § 7. Dette gjelder også for alle produktene omfattet av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2019/1793. Unntaket fra meldeplikten (jf. Vedlegg I) vil ikke omfatte produktene som er omfattet av 2019/1793, og heller ikke ikke-animalske produkter omfattet av forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Regelverk

For kontrollen av ikke-animalske risikoprodukter gjelder særlig disse forskriftene:

Fant du det du lette etter?