Faktaartikkel

Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Publisert 21.01.2013     Sist endret 23.07.2019

Reglene gjennomfører forordning (EF) nr. 669/2009 med senere endringer og er fastsatt i kontrollforskriften. Hvilke varer som til enhver tid skal omfattes av den strengere kontrollen bestemmes av EU-kommisjonen i samråd med medlemsstatene.

En liste over hvilke varer som skal kontrolleres finnes i vedlegg I til forordningen. Vedlegget og kontrollforskriften finner du under Publikasjoner.

Listen over varer som skal kontrolleres revideres to ganger årlig av EU-kommisjonen. Endringene er ment å tre i kraft ved begynnelsen av hvert halvår, altså rundt 1. januar og 1. juli og hvert år.

Krav når Norge er første mottaksstat

  • Varene skal forhåndsvarsles på særskilt skjema (Common Entry Document - CED) i den felles EU-databasen TRACES og fremstilles for kontroll på utpekt kontrollsted (Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn eller Larvik havn). Ved innmelding i TRACES vil første del av CED fylles ut og sendes automatisk til det innførselsstedet importøren velger. Signert CED del I leveres til valgt innførselssted innen kontrollen skal finne sted.

  • Mattilsynet foretar dokumentkontroll av alle forsendelser og identitetskontroll og fysisk kontroll for en gitt andel.

  • Importvirksomheten skal betale gebyr for å dekke lønns- og personalkostnader, herunder utgifter til lokaler og utstyr samt kostnader for prøvetaking og laboratorieanalyser mv. og skal ved behov bistå med kontrollen vederlagsfritt ved menneskelige ressurser og logistikk for å tilrettelegge for lossing samt passende prøveuttaksutstyr dersom det ikke er mulig å bruke standardutstyr.

  • Enkelte frukter og grønnsaker fra bestemte tredjestater som det i dag er meldingsfritak for, skal nå forhåndsmeldes, se endring i importkontrollforskriften.

Fant du det du lette etter?