Import av Sammensatte produkter (SP) - Composite products (CP)

Publisert 12.05.2016     Sist endret 14.04.2020

Sammensatte produkter er en varegruppe som er regulert av et omfattende regelverk, og det kan være vanskelig å avgjøre om varen er grensekontrollpliktig før omsetning når den importeres fra tredjestat.

Hva er et sammensatt produkt?

Et sammensatt produkt er et næringsmiddel som består av en foredlet animalsk bestanddel og produkter av vegetabilsk opprinnelse. Dette gjelder både hvis de to bestanddelene er foredlet hver for seg og satt sammen etterpå, og dersom den foredlede animalske bestanddelen er en del av selve produksjonen av sluttproduktet.

Med foredling menes enhver handling som endrer det opprinnelige produktet vesentlig, inkludert varmebehandling, røyking, salting, modning, tørking, marinering, ekstraksjon, ekstrudering eller en kombinasjon av disse prosessene. Hvis sluttproduktet inneholder rå animalsk bestanddel anses det altså ikke å være et sammensatt produkt.

Regler om hvilke sammensatte produkter som skal grensekontrolleres finner du i forskrift om hvilke sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll ved en grensekontrollstasjon.

Krav om grensekontroll

Om et sammensatt produkt må underkastes offentlig kontroll på en godkjent veterinær grensekontrollstasjon før omsetning avhenger av innhold og mengde av den animalske bestanddelen.

Følgende varer skal alltid til kontroll:

 • Alle sammensatte produkter med kjøttinnhold

 • Andre sammensatte produkter hvor minst halvparten består av ett eller flere foredlede produkter av animalsk opprinnelse. F.eks. egg, melk, fisk.

 • Sammensatte produkter som inneholder under halvparten foredlet melkeprodukt dersom det endelige produkt ikke kan oppbevares ved romtemperatur eller er fullstendig varmebehandlet.  For mer utfyllende tekst/ vilkår, se § 6 i forskriften.

Unntak fra grensekontroll

 • Sammensatte produkter hvor under halvparten består av andre foredlede produkter enn kjøtt.

 • Sammensatte produkter hvor under halvparten består av et foredlet melkeprodukt

  forutsatt at varen:
  - er holdbar i romtemperatur eller fullstendig varmebehandlet
  - er tydelig merket som bestemt til konsum
  - er forsvarlig emballert
  - følges av et handelsdokument og er merket på et offisielt språk i EØS-landet, slik at dette gir opplysninger om karakter, mengde, antall forpakninger, opprinnelsesland, produsent og ingredienser.

 • I tillegg er sammensatte produkter og næringsmidler opplistet i vedlegg II til oven nevnte forskrift unntatt fra grensekontrollplikt.

Sertifikatkrav

Dersom produktene skal underkastes grensekontroll, skal varene ledsages av et godkjent helsesertifikat utstedt av kompetent myndighet i avsenderlandet. Mal for slikt sertifikat finner du i Kommisjonsforordning (EU) Nr.28/2012 som er gjennomført i den norske animaliehygieneforskriften.

Sertifikatet dekker sammensatte produkter med innhold av kjøtt, melk, fisk og/eller egg.

Generelle krav til sammensatte produkter

Alle virksomheter som importerer sammensatte produkter skal forsikre seg om at de foredlede animalske bestanddelene i produktet oppfyller følgende krav:

 • Produktet kommer fra en tredjestat som er listeført hos Kommisjonen for alle animalske bestanddeler i produktet, og det oppfyller de produktspesifikke krav som foreligger ved import til EØS.

 • Virksomheten som har foredlet den animalske bestanddelen i et sammensatt produkt er oppført på Kommisjonens liste over godkjente virksomheter.

 • Alle animalske bestanddeler i produktet skal komme fra et land med et godkjent overvåkings- og kontrollprogram for reststoffer. Listen over disse landene ligger i vedlegg nederst i Restkontrollforskriften (visse unntak ved trekanthandel, se under).

 • Dersom ingrediensen er et melkeprodukt, må den komme fra et land som er listet i forordning (EU) 605/2010, se forskrift om betingelser ved import av melkeprodukter (visse unntak ved trekanthandel, se under).

 • Importøren i Norge skal kunne fremlegge dokumentasjon på at ovennevnte krav er oppfylt.

 • Kravene gjelder også ved vanlig tilsyn hos importør, lagerholder eller detaljist.

Disse kravene gjelder sammensatte produkter med kjøtt, egg, melk og fisk. For andre animalske bestanddeler som honning, gelatin og kollagen gjelder overgangsordninger, foreløpig frem til 31. desember 2020. Dette er omtalt i Kommisjonsforordning 2017/185 gjennomført i animaliehygieneforskriften.

Det påpekes videre at reglene om sammensatte produkter også gjelder ved trekanthandel, der bestanddeler til et sammensatte produkt kan komme fra annen tredjestat eller fra et EØS-stat. Der dette skjer skal det følge med et sertifikat som bekrefter at tilhørende bestanddel kommer fra godkjent stat og virksomhet, eller fra EØS-området. Det er viktig å huske at det er begrensninger på animalske bestanddeler og hvordan disse kan benyttes der tredjestatene har forskjellige godkjente nivåer for dyrehelsen (se side 15 i veilederen nedenfor for mer informasjon).

Vær oppmerksom på at for enkelte produkter, kan det være vedtatt særskilte beskyttelsestiltak ut fra risiko for folkehelsen eller for dyrehelsen. En oversikt ligger her: Særskilte beskyttelsestiltak

For ikke-grensekontrollpliktige sammensatte produkter gjelder

 • For sammensatte ikke-grensekontrollpliktige produkter gjelder også kravet om at alle animalske bestanddeler i produktet skal komme fra et land med et godkjent overvåkingsprogram for reststoffer og som er listet i forskrift om betingelser ved import av melkeprodukter.
 • Mattilsynet kan kreve dokumentasjon for kravene over.
 • Vær oppmerksom på at kravene også gjelder for produkter som er importert via andre EU/EØS-land.

Veileder

Les Kommisjonens veileder for sammensatte produkter.

Veilederen gir mer utfyllende beskrivelse av importbetingelsene, og inneholder praktiske eksempler.

Kommende regelverk

I løpet av 2021 vil regelverket rundt sammensatte produkter endres, der reglene i forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628 vil regulere hygienekravene til sammensatte produkter i fremtiden.

Kontaktdetaljer

Dersom du ønsker å importere et sammensatt produkt og er i tvil om produktet er grensekontrollpliktig kan du også kontakte en av de norske veterinære grensekontrollstasjonene. Se import av animalske varer fra tredjestat – veterinær grensekontroll

I tvilstilfeller vil spørsmålet om grensekontrollplikt avgjøres av grenseveterinæren.

Fant du det du lette etter?