Import av Sammensatte produkter (SP) - Composite products (CP)

Publisert 12.05.2016     Sist endret 04.07.2022

Sammensatte produkter er en varegruppe som er regulert av et omfattende regelverk. Her får du informasjon om hvordan importen av disse produktene fra en stat utenfor EØS-området skal gjøres.

Hva er et sammensatt produkt?

Et sammensatt produkt er et næringsmiddel som består av en foredlet animalsk bestanddel og produkter av vegetabilsk opprinnelse. Dette gjelder både hvis de to bestanddelene er foredlet hver for seg og satt sammen etterpå, og dersom den foredlede animalske bestanddelen er en del av selve produksjonen av sluttproduktet.

Med foredling menes enhver handling som endrer det opprinnelige produktet vesentlig, inkludert varmebehandling, røyking, salting, modning, tørking, marinering, ekstraksjon, ekstrudering eller en kombinasjon av disse prosessene. Hvis sluttproduktet inneholder rå animalsk bestanddel anses det altså ikke å være et sammensatt produkt.

Krav om grensekontroll

Regler om hvilke sammensatte produkter som skal grensekontrolleres finner du i forskrift om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021).

Helt sist i denne forskriften er det listet opp noen sammensatte produkter som er unntatt fra grensekontroll (forordning (EU) 2021/630). Det er viktig å påpeke at disse unntatte produktene må fortsatt oppfylle kravene som er satt til dem og ha nødvendig dokumentasjon tilgjengelig for en eventuell kontroll i etterkant av importen.

Vær oppmerksom på at for enkelte produkter, kan det være vedtatt særskilte beskyttelsestiltak ut fra risiko for folkehelsen eller for dyrehelsen. En oversikt ligger her: Særskilte beskyttelsestiltak.

Sertifikatkrav

De sammensatte produktene skal gjennomgå grensekontroll, og ledsages av et godkjent helsesertifikat utstedt av kompetent myndighet i avsenderlandet eller en privat attestering om at produktet oppfyller regelverkskravene. Kravene til de ulike kategoriene av sammensatte produkter finner du i Kommisjonsforordning (EU) 2019/625, som er gjennomført i norsk forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625, §§ 12, 13 og 14. Helsesertifikatene finner man i forskrift om helsesertifikater – næringsmidler og dyr – forordning (EU) 2020/2235 (mathelsesertifikatforskriften).

Veileder

Kommisjonen har en egen side om import av sammensatte produkter, med en veileder.

Veilederen gir mer utfyllende beskrivelse av importbetingelsene, og inneholder praktiske eksempler.

Kontaktdetaljer

Dersom du ønsker å importere et sammensatt produkt og er i tvil om produktet er grensekontrollpliktig kan du også kontakte en av de norske veterinære grensekontrollstasjonene. Se import av animalske varer fra tredjestat – veterinær grensekontroll

I tvilstilfeller vil spørsmålet om grensekontrollplikt avgjøres av grenseveterinæren.

Fant du det du lette etter?