Regelverksprosess

Oppdatering av importreglene knyttet til hygienekrav m.fl.

Publisert 21.06.2022     Sist endret 21.06.2022

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Nærmere regler knyttet til import er gitt i forordning (EU) 2019/625, som er gjennomført i norsk rett i forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628. Forordningene (EU) 2019/2122 (næringsmidler i reisendes bagasje og transport av kjæledyr) og forordning (EU) 2021/630 inneholder også krav knyttet til import, men er ikke tatt inn i EØS-avtalen per tid.

Forordning (EU) 2019/625 gir tilleggskrav til importen av en rekke produkter som er ment til konsum. Dette omfatter hygienekrav og listeføringer som skal være oppfylt ved import til EU/EØS, for å sikre at maten er trygg for EU/EØS-borgerne å spise.

EU-Kommisjonen har utarbeidet en ny endringsrettsakt for forordning (EU) 2019/625 som gjør nødvendige endringer til forordning (EU) 2019/625 for å rette opp feil og mangler.

Hovedelementene i endringen er:

  • justering av regelverkshenvisninger for sikre at man viser til riktig og oppdatert regelverk (art. 3 og 11)
  • en generell oppdatering av KN-kodene for å fange opp riktige produkter
  • justering av begreper for å treffe riktig (art. 8(2)(b))
  • endring av reglene for råmelk-baserte produkter, der det er en høy risiko som gjør at reglene for disse produktene må klargjøres bedre
  • videre justeres regelverket for sammensatte produkter med oppdaterte regelverkshenvisninger
  • i art. 13 gjøres det en endring for å klargjøre hvilke produkter som skal bruke hvilke dokumenter
  •  for de private erklæringene i omfattet av art. 14 er det gjort presiseringer.

Videre ønsker EU-kommisjonen å endre forordning (EU) 2019/2122 som gir en rekke unntak fra kravene om grensekontroll av næringsmidler som reisende har i bagasjen, kontroll av kjæledyr og unntak fra kontroll for visse produkter til forskning. Første endringen dekker artikkel 4 der man oppdaterer dokumentasjonskravet som skal følge disse forsendelsene med prøver som skal unntas fra grensekontroll.

Videre endres artikkel 10 for å poengtere hvilke produkter som er omfattet eller ikke av unntaket. I artikkel 11 endres for å klargjøre regelverkshenvisningene i forhold til reisende som kommer med fugler.

Disse endringene medfører også en endring av vedlegg I og III og for å klargjøre vektgrensene som det er tillatt å ha med seg.

Videre gjøres det en endring av forordning (EU) 2021/630 artikkel 3. Rettsakten omfatter unntak fra grensekontroll for noen sammensatte produkter som det ikke er knyttet noen særlig risiko til. Endringen omfatter en utvidelse av hvilke produkter som er ikke er omfattet av unntaket, der også produkter som inneholder råmelk, gelatin, kollagen eller høyt foredlede produkter omfattet av forordning (EF) nr. 853/2004 avsnitt XVI til vedlegg III, er inkludert.

Rettsaktene (EU) 2019/2122 og (EU) 2021/630 er per tid ikke tatt inn i EU-avtalen, men endringene vil inkluderes i gjennomføringen av rettsakten på det tid det er aktuelt.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 01.08.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon grensekontroll og kriminalitet, tlf. 22 77 83 02.