Oversikt over de nye forskriftene for importkontrollen

Publisert 08.04.2020     Sist endret 08.04.2020

Forskrift om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130 

Forskriften beskriver innholdet i kontrollen (dokument-, identitets- og fysisk kontroll, for alle typer forsendelser) og frekvenser for dyr/animalske produkter. Videre inneholder forskriften regler for kontrollen av uflådd vilt, og fisk som landes innen og utenfor EØS-området, samt regler for når id- og fysisk kontroll av ikke-animalske produkter kan gjøres andre steder enn ved en grensekontrollstasjon.

Forskriften vil senere også omfatte reguleringen av animalske næringsmidler i bagasjen til reisende (håndkjøtt) og andre unntak fra kontroll, forordning (EU) 2019/2122, men dette er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå. Derfor vil kontrollen av slikt håndkjøtt fortsatt følge dagens praksis.

Forskrift om offentlig kontroll – grensekontrollstasjoner – forordning (EU) 2019/1012, forordning (EU) 2019/1014 og forordning (EU) 2019/1081 

Denne forskriften regulerer regelverket som omhandler oppnevnelsen og krav til grensekontrollstasjoner, kontrollsentre og kontrollsteder, m.m. (infrastruktur og utstyr). Forskriften regulerer videre unntak fra reglene om plasseringen av grensekontrollstasjoner og unntak for grensekontrollstasjoner som kun kontrollerer tømmer, samt en enklere prosedyre for regodkjenning av en grensekontrollstasjon der man har midlertidig mistet godkjenning for en kategori dyr/produkter (innen to år).

Med grensekontrollstasjon menes grensekontrollstasjonene for veterinær grensekontroll og innførselsstedene for ikke-animalske produkter. Det nye regelverket samler nå disse stedene i samme begrep. Kontrollsted er et nytt begrep, der visse typer kontroll kan gjøres på steder utenom grensekontrollstasjonene.

Det bemerkes at opprettelsen av grensekontrollstasjoner, kontrollsentre og kontrollsteder, m.m., må ses i sammenheng med Mattilsynets behov, kapasitet, samfunnsøkonomien og andre relevante forhold. Per tid er det ikke oppnevnt noen kontrollsteder i Norge.

Forskriften gir også utdypende regler knyttet til kontroll gjennomført av andre enn veterinærer, om hva de skal kunne og hva de kan kontrollere.

Forskrift om offentlig kontroll – dokumentasjonskrav ved import, forordning (EU) 2019/1013 og forordning (EU) 2019/1602 

Forskriften regulerer kravet til forhåndsmelding av forsendelser. Dette skal som hovedregel gjøres av importøren senest en arbeidsdag før beregnet ankomst til grensekontrollstasjonen. Det er videre gitt unntak fra denne fristen for forsendelser med logistiske utfordringer, som last med fly, der meldingen skal sendes inn seneste fire timer før beregnet ankomst. Det er videre gitt en lengere frist, på fem arbeidsdager, for tømmer som ankommer fjerntliggende grensekontrollstasjoner.

Regler for når innførselsdokumentet (CHED) skal følge forsendelsen er også gitt i denne forskriften. En kopi av tilhørende CHED skal alltid følge forsendelsen fra grensekontrollen og frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder selv om forsendelsen eventuelt deles opp før den ankommer grensekontrollen, på grensekontrollstasjonen eller etter å ha forlatt grensekontrollstasjonen. Forordning (EU) 2019/1602 art. 5(2) gir nærmere regler om situasjoner der deler av en forsendelse blir avvist.

Forskrift om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt, forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128 

Denne forskriften gir regler om videretransport, omlasting og transitt av forsendelser med dyr, animalske produkter og i noen tilfeller ikke-animalske produkter.

Forskriften inneholder også sertifikatet som skal benyttes for forsendelser som skal til utpekte og listeførte NATO/US-militære baser, eller som skal til skipsforsyninger på skip som går i internasjonal fart utenfor EØS-området.

Forskrift om offentlig kontroll – særlige regler om grensekontrollen, forordning (EU) 2019/1873, forordning (EU) 2019/2074 og beslutning (EU) 2019/2098 

Denne forskriften regulerer situasjonene der det gjennomføres forsterket kontroll på forsendelser med animalske produkter på grunn av avvikende funn gjort i forhold til importregelverket (forordning (EU) 2019/1873). Her skal Mattilsynet varsle Kommisjonen om funn og ønske om videre tiltak. Ved tiltak fra Kommisjonen vil meldesystemet TRACES da plukke ut forsendelser som skal være gjenstand for forsterket kontroll. Forskriften gir videre nærmere detaljer om grep ved videre funn eller hvordan denne kontrollen skal avsluttes ved ingen ytterligere funn.

Videre regulerer forskriften gjeninnførsel av forsendelser, dyr og animalske produkter, som har vært avviste av myndighetene i en stat utenfor EØS-området. Det nye som er verdt å merke seg angår forsendelser med animalske produkter. Forsendelsene skal fortsatt følges av sertifikater og erklæringer. Men der det ikke finnes offisielle sertifikater kan andre handelsdokumenter godtas hvis disse bekrefter identiteten og innholdet til forsendelsen på en klar og entydig måte. Videre kan forsendelser med animalske produkter gjeninnføres til andre steder innen EØS-området enn der forsendelsen kom fra, hvis kompetent myndighet på stedet godtar å motta forsendelsen.

I § 4 til forskriften er det gitt overgangsregler for forsendelser med animalske produkter frem til den nye dyrehelseforordningen er på plass i april 2021. Denne paragrafen inneholder mye av det samme som basisrettsakten, og viser til hvilke av dagens dyrehelsekrav som skal være oppfylt (direktiv 2002/99/EF) ettersom den nye dyrehelseforordningens regler ikke er på plass per tid.

Kommersielt avviste forsendelser er ikke omfattet av dette regelverket og slike situasjoner vil fortsatt omfattes av den ulovfestede rettspraksisen på området, som samsvarer med reglene om gjeninnførsel av myndighetsavviste forsendelser.

Forskrift om offentlig kontroll – positivlisten 2019 – forordning (EU) 2019/2007 

Denne forskriften lister opp hvilke dyr og animalske produkter som skal gjennom offentlig kontroll på en grensekontrollstasjon.

Med innføringen av denne forskriften vil dagens "positivliste" i forskrift 2. juni 2008 nr. 726 om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av, kun omfatte kontrollen av sammensatte produkter. Disse reglene om sammensatte produkter vil gjelde frem til dyrehelseforordningen trer i kraft i april 2021.

Forskrift om offentlig kontroll – IMSOC – forordning (EU) 2019/1715 

Denne forskriften regulerer informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets underliggende systemer. Dette er en digital plattform for lettere tilgang til blant annet meldesystemene TRACES og iRASFF. I forskriften ligger også malen for innførselsdokumentene (CHED - Common Health Entry Document, som erstatter CED/CVED-dokumentene). Her ligger også en enkel veileder om bruken og hvordan dokumentene skal fylles ut.

Forskrift om offentlig kontroll – importkontroll av ikke animalske produkter – forordning (EU) 2019/1793 

Denne forskriften erstatter forordningen 669/2009 og de andre forordningene som berører kontrollen i forhold til plantevernmidler (2018/1660), aflatoksiner (884/2014), salmonella (2017/186) og PCP/dioksiner (175/2015).

Forskriften retter seg mot forsendelser som skal ut på markedet, og følgende forsendelser hvis forsendelsens nettovekt er på 30 kg eller mer; vareprøver, laboratorieprøver, utstillingsvarer (ikke ment å legges ut på markedet), del av privatbagasje for eget bruk, postforsendelser til privat bruk, og forsendelser til forskningsformål.

Vedlegg I dekker det som var 669/2009, mens vedlegg II, del 1 og 2, dekker de andre produktene som var omfattet av forordningene 884/2014, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660, og vedlegg IIa dekker importforbudene omfattet av forordningene 2014/88 og 2015/943. Vedlegg IV dekker helsesertifikatet som skal følge forsendelsene som er omfattet av vedlegg II.

Forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628 

Forskriften gir regler om hvilke hygienekrav som stilles for de forskjellige dyr og varer som skal konsumeres, i tillegg til de generelle importreglene. Dette omfatter blant annet at de kommer fra listeførte stater utenfor EØS-området. Forskriften stiller også krav til virksomheter og listeføringen av disse.

Det er også gitt regler for sammensatte produkter, men disse trer ikke i kraft før 21.  april 2021 da ny dyrehelseforordning trer i kraft.

Videre gir forskriften oversikt over hvilke sertifikater som skal følge forsendelsene med produkter som er listet i dette regelverket.

Krav til sertifikater for spirer og frø er regulert av denne forskriften og erstatter reglene i forordning (EU) nr. 211/2013. I sertifikatet går det frem om hvilke hygienekrav som stilles til disse produktene. Disse kravene er ikke endret i forhold til de som var før ny kontrollforordning.

Fant du det du lette etter?