Lær om import av ikke-animalske matvarer fra tredjestat/land utenfor EU/EØS

Publisert 21.12.2020     Sist endret 21.12.2020

Enkelte matvarer kan inneholde stoffer som kan gjøre oss syke, og i Norge har vi jevnlige sykdomsutbrudd som eksempelvis er forårsaket av virus og bakterier i ulike importerte grønnsaker. Som importør er det ditt ansvar å sikre at varene du importerer for videresalg er trygge for forbruker.

Det er ulike regler avhengig av hvilken type matvare du vil ta inn – og fra hvilket land. Du må derfor gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder for din importvirksomhet før import.

Spørsmål og svar

Hva er en ikke-animalsk matvare?

I regelverket for næringsmidler skiller vi mellom animalske og ikke-animalske matvarer, hvor matvarer i den animalske kategorien inneholder ingredienser fra dyreriket, som kjøtt, fisk, egg eller melkeprodukter. De ikke-animalske matvarene består derimot primært av vegetabilske produkter/ingredienser (plantemateriale) - eksempelvis korn og andre frø, frukt, grønnsaker, nøtter, krydder, sukker og vegetabilske oljer.

Skal jeg melde ifra til Mattilsynet dersom jeg ønsker å importere ikke-animalske (vegetabilske) matvarer fra land utenfor EU/EØS?

Alle som vil importere matvarer for videresalg må være registrert hos Mattilsynet. Registrering gjøres via Mattilsynets skjematjenester.

Dersom du tenker å importere ikke-animalske matvarer for videresalg, og varene sendes direkte fra land utenfor EU/EØS, så skal du som hovedregel varsle Mattilsynet minst 24 timer før varene ankommer Norge.

Det er to ulike meldesystemer for forhåndsvarsling, avhengig av om varen skal grensekontrolleres av Mattilsynet eller ikke:

  • Grensekontrollpliktige varer skal meldes i EUs meldesystem TRACES.
  • Øvrige matvarer importert direkte fra tredjestat skal meldes i Mattilsynets skjematjenester.

Hvilke ikke-animalske (vegetabilske) matvarer skal grensekontrolleres, og hvordan gjennomføres denne?

Noen ikke-animalske matvarer fra visse tredjestater (land utenfor EU/EØS) er definert som risikoprodukter av EU-kommisjonen. Disse varene skal gjennomgå grensekontroll før de tillates importert og omsatt. Du kan lese mer om hvilke land og hvilke produkter dette gjelder her: Ikke-animalske varer med importrestriksjoner (PDF).

For disse varene kontrollerer vi dokumenter for alle forsendelsene. I tillegg blir en andel av varepartiene prøvetatt og analysert i henhold til angitt risiko (eksempelvis salmonella, muggsoppgifter, plantevernmiddelrester).

Det er viktig å huske på at land og produkter flere ganger i året både kan legges til og fjernes på listen, så det er viktig at du følger med og sjekker en oppdatert liste.

Hvorfor må noen ikke-animalske varer fra tredjestater grensekontrolleres?

Grensekontrollen skal redusere risikoen for at forbrukeren blir syk av importerte matvarer, og den er bare en av barrierene for å sikre trygg mat.

Det er viktig at du er klar over at uavhengig av om varene grensekontrolleres eller ikke, så ligger ansvaret for å sikre trygg mat hos den som importerer og omsetter varene. 

Hvordan fremstiller jeg et vareparti for grensekontroll?

Minst 24 timer før varepartiet ankommer Norge, må du varsle en grensekontrollstasjon via EUs meldesystem TRACES. Dette gjør du ved å opprette innførselsdokumentet CHED (Common Health Entry Document), se faktaartikkel for innmelding av varer med krav til medfølgende CHED.

For å få tilgang til TRACES må du først opprette en bruker i EU-login, og deretter knytte deg opp som «operator», se veiledning.

Har du behov for hjelp til bruk av TRACES, kan du kontakte vår brukerstøtte på tlf: 414 00 571 (hverdager mellom kl. 14-15) eller på-post: traces.brukerstotte@mattilsynet.no.

Hva skjer hvis jeg ikke (forhånds)varsler varepartiet for grensekontroll og tar det inn til lageret mitt uten at Mattilsynet har kontrollert det?

Dersom man tar inn et produkt som er grensekontrollpliktig uten å fremstille det for kontroll ved en grensekontrollstasjon, så vil man miste alle varene sine. Akkurat hva som skjer med varene vil variere utfra produktet og dokumentasjonen, men avgjørelsen vil enten være at varepartiet sendes ut av EU/EØS på vareeiers regning eller at varepartiet destrueres i Norge på vareeiers regning.

Er det krav til helsesertifikater for ikke-animalske varer importert direkte fra land utenfor EU/EØS?

Det er ikke krav om helsesertifikat for ikke-animalske varer som ikke skal grensekontrolleres. For de grensekontrollpliktige varene må det medfølgende helsesertifikat kun for noen varetyper avsendt fra enkelte tredjestater. I noen tilfeller skal også analyserapport medfølge. Du finner en oversikt over dette i denne tabellen: Ikke-animalske varer med importrestriksjoner (PDF).

Helsesertifikatet skal utstedes av tredjestatens kompetente myndighet før varepartiet forlater avsenderlandet.

Hvor ligger Mattilsynets grensekontrollstasjoner?

De grensekontrollpliktige ikke-animalske varene kan kun importeres via Mattilsynets grensekontrollstasjoner som er godkjent for den type varer. Per dags dato er dette Borg havn, Oslo havn, Oslo lufthavn Gardermoen og Larvik havn.

Er det noen gebyrer på grensekontrollen til Mattilsynet?

Grensekontrollen er gebyrbelagt og dekker kostnader ved kontrollen. I tillegg kommer kostnader for eventuelle laboratorieanalyser. Som importør må du ved behov bistå med å tilrettelegge for kontrollen. Gebyrets størrelse reguleres årlig og for ikke-animalske grensekontrollpliktige varer finner du satsene i det regelverket som gjelder for dine varer. Se forskrift om importkontroll av ikke animalske produkter, forskrift om import av varer fra Japan og forskrift om tiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina.

Fant du det du lette etter?