7 av 10 virksomheter som lager eller serverer mat har ikke gode nok internkontrollrutiner

Publisert 13.05.2013     Sist endret 14.05.2013
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt for å vurdere om de som lager og serverer mat har gode nok internkontrollrutiner for å sikre at maten de håndterer er trygg å spise. Det er gjort over 1000 tilsynsbesøk. 7 av 10 virksomheter har ikke gode nok systemer for å vurdere farer og risiko, (HACCP).

Hva er HACCP?

HACCP er et internkontrollprogram som skal hjelpe med å sikre at maten du lager er trygg. HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point.

 

HACCP er en metode for å etablere et internkontrollsystem som skal hjelpe med å sikre at maten vi produserer og serverer er helsemessig trygg.

 

Målet med HACCP er å finne, utpeke, styre og kontrollere de kritiske styringspunktene. HACCP forutsetter at en rekke såkalte basisrutiner eller grunnforutsetninger er på plass.

 

Mer om HACCP?

 

Tilsynsprosjektet har revidert totalt 1034 virksomheter over hele landet. Dette dreier seg både om store kjøkken og virksomheter med omfattende matproduksjon og servering, og mindre virksomheter. Gjennom revisjoner kan Mattilsynet vurdere både om de har tilfredsstillende systemer, og om de i praksis følger sine egne systemer.

Virksomhetene har ikke gode nok systemer

Virksomheter som produserer og håndterer mat skal ha kunnskap om risikoer av betydning for mattryggheten.  Gjennom internkontroll skal virksomhetene ha styring og kontroll med disse farene. Metoden for å påvise farer og ha kontroll med dem (HACCP), er et viktig prinsipp i regelverket som skal sikre befolkningen trygg mat.

-I 7 av 10 virksomheter er det fattet vedtak eller varsel om vedtak. Lovbruddene har ulik alvorlighetsgrad, og mye kunne rettes opp på kort tid. Men et så dårlig resultat, jevnt fordelt over hele landet, sier noe om at virksomhetene har en jobb å gjøre for å forbedre sine rutiner, sier Atle Wold, seksjonssjef i seksjon omsetning til forbruker i Mattilsynet.

Mange av virksomhetene som ble besøkt hadde ikke tilfredsstillende rutiner. Den vanligste feilen som er avdekket er man ikke har gjennomført prosessen med å identifisere farer i virksomheten. Ellers dreier dette seg om grunnleggende tiltak som inndeling i rene og urene områder og renholdsrutiner. I tillegg viser resultatene at mange virksomheter ikke har god nok opplæring av sine ansatte.

-En perm i hylla gir ikke trygg mat til forbruker

Tilsynsprosjektet viser at mange virksomheter har gått til innkjøp av standardiserte system for å imøtekomme kravene i regelverket. Det kan for enkelte bli en litt for behagelig sovepute.

-Et perm i hylla gir ikke trygg mat til forbruker. I dette prosjektet har vi gjentatte ganger sett at virksomhetene kjøper et dyrt system og tror at alt er ok. De glemmer å investere tid til å lære seg systemet godt, tilpasse det til egen virksomhet og skape gode rutiner i hverdagen, sier Wold.

Kan svekke mattryggheten

Om man ikke har gode nok systemer for internkontroll, og ikke har kartlagt aktuelle farer i virksomheten, kan dette svekke mattryggheten.

Ved å øke bevisstheten i virksomhetene om viktigheten av god styring, håper Mattilsynet at tilsynsprosjektet har bidratt til tryggere matproduksjon.

-Mattilsynet vil nå følge opp de virksomhetene som har fått et vedtak mot seg. I tillegg vil det bli gjort jevnlige uanmeldte inspeksjoner og avtalte revisjoner, sier Wold.

Les mer

Hva er HACCP?

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

For mediehenvendelser, ring Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910
For publikumshenvendelser, ring Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

For mediehenvendelser, ring Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910
For publikumshenvendelser, ring Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00