Tilsynsprosjekt matservering i barnehager og skolefritidsordninger - Trøndelag, Møre og Romsdal 2012

Publisert 11.01.2012     Sist endret 30.10.2012

I perioden mars til oktober i 2011 ble det gjennomført 203 avtalte tilsyn i164 barnehager og i 39 skolefritidsordninger (SFO). Utvalget av virksomheter var tilfeldig. Over 10 000 barn er tilknyttet virksomhetene som har hatt besøk av Mattilsynet. Det overordnede inntrykk etter kampanjen er at arbeidsrutinene ved matservering og tilknyttede aktiviteter er gode.

Risikobasert tilsyn

Med bakgrunn i en risikovurdering foretatt av Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal ble det besluttet å gjennomføre et regionalt prosjekt “Matservering i barnehager og skolefritidsordninger (SFO)”. I risikovurderingen ble bl.a. kryssforurensning, dårlige håndvasker, manglende vedlikehold og kontakt med dyr nevnt som faktorer som kan medføre syke barn. Det er en kjent sak at det er relativt stort smittepress i barnehager. Dette i forbindelse med utbrudd av virussykdommer i tillegg til bakteriologisk smitte. Mattilsynet mener at man ved å holde fokus på grunnleggende hygieniske prinsipper kan redusere smittepresset betydelig. Ved å gjennomføre et tilsynsprosjekt, kunne Mattilsynet nå frem med budskapet til et stort antall virksomheter over en begrenset periode. De siste årene har barnehager og SFO hatt få regelmessige besøk av Mattilsynet. Et slikt fokus ble derfor sett på som viktig.

God kunnskap om smittefare

Tidligere fare for utbrudd av bl.a. svineinfluensa har medført økt fokus på håndhygiene, noe som har vart en svært viktig faktor for a minske smittepresset. Det ble positivt vektlagt at virksomhetene hadde god kunnskap om at barn og ansatte ikke må komme for tidlig tilbake etter fravær grunnet sykdom som medfører smitterisiko.

Det ble også avdekket kompetanse og vilje til å sette seg inn i nye retningslinjer i disse virksomhetene.

Forbedringsområder

  • I 56 % av tilsynene ble det påpekt mangler ved internkontrollsystemet. Mattilsynet ser det som svært viktig at internkontrollsystemene er til stede og aktivt i bruk. Internkontrollen skal vise hvordan man etterlever næringsmiddelregelverket gjennom gode rutiner.
  • I 73 % av tilsynene ble det påpekt mangler ved håndvaskmuligheter og personaltoaletter. Selv om virksomhetene hadde økt fokus på rutiner for håndhygiene, var mange kjøkken for dårlig innredet med tanke på å tilrettelegge for god håndvask. For å oppnå hygienisk og god håndvask må det vare en egen håndvask som er lett tilgjengelig. Blandebatteriet skal sikre effektiv og sikker håndvask. I tillegg skal alltid såpe og tørkepapir vare tilknyttet håndvaskpunktet. Det er svært viktig at håndvaskene på stellerommene er gode, da mange ansatte jobber med både bleieskift og mathåndtering.
  • Ved 42 % av tilsynene ble det påpekt mangler på sjekkpunktet som ble kalt personlig hygiene. Mange av observasjonene dreide seg om mangel på bruk av arbeidstøy. Det er vanlig at ansatte i barnehagen benytter private klar ved alle gjøremål, og Mattilsynet ser det som viktig at man skiller mellom "rene" og "urene" arbeidsoperasjoner, f.eks. ved at man bruker forkle nar man tilbereder mat.
  • 46 % fikk påpekt mangler på sjekkpunktet orden, renhold og vedlikehold. Flere av disse observasjonene dreide seg om manglende vedlikehold av kjøkkeninnredning, uten at virksomhetene hadde utarbeidet planer for utbedring av forholdene.
  • 69 % av tilsynene fikk påpekt mangler ved fare- /risikoanalysen. Dette var som forventet, da kravet til fareanalyse er nytt.

Mattilsynet ble godt mottatt i barnehager og SFO og fikk satt fokus på mattrygghet og hygiene i et stort antall virksomheter i dette prosjektet. Dette er prosjektgruppen svært godt fornøyd med. Vi regner med at prosjektet vil danne grunnlaget for Mattilsynets tilsyn med barnehager og SFO i tiden som kommer.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Andreas Otlo, prosjektleder, regionkontoret for Trøndelag og Møre og Romsdal, tlf. 412 12 845.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Andreas Otlo, prosjektleder, regionkontoret for Trøndelag og Møre og Romsdal, tlf. 412 12 845.