Faktaartikkel

Tilbaketrekking og import av sesamfrø og produkter med sesamfrø fra India: Spørsmål og svar

Publisert 13.11.2020     Sist endret 19.11.2020

Liste over produkter som tilbakekalles

Oversikt over produkter som omfattes finnes du på Matportalen. Listen oppdateres etter hvert som Mattilsynet mottar meldinger om hvilke produkter virksomhetene har trukket fra markedet

Er det noen oversikt over produktene som er kalt tilbake fra forbruker?

Inne på vår forbrukerportal Matportalen vil det bli fortløpende oppdatert hvilke produkter som er kalt tilbake. Det tar tid å få den fulle oversikten.

Hvem skal tilbaketrekke eller tilbakekalle produkter med sesamfrø?

Alle som har fått levert sesamfrø/produkter med sesamfrø med påvist etylenoksid, eller fått levert sesamfrø fra India uten analysebevis for etylenoksid, skal tilbaketrekke og tilbakekalle disse produktene. Det betyr at all omsetning av de aktuelle varene må stanses og trekkes tilbake fra markedet. I tillegg må produkter som er solgt til forbrukere tilbakekalles. Dersom dere har produkter som skal tilbakekalles fra forbruker, må dere informere forbrukerne om tilbakekallingen. Dette gjøres gjennom å publisere en nettmelding på deres nettsider om hvilke produkter det gjelder. Virksomheter som tilbakekaller produkter, er også pliktet til å informere Mattilsynet. Mattilsynet har en liste over hvilke produkter som tilbakekalles på matportalen, og den oppdateres fortløpende på bakgrunn av informasjonen vi får fra virksomhetene.

Vi har importert sesamfrø fra India før nytt regelverk tredde i kraft 26.10.2020. Hva må vi gjøre?

Importører av sesamfrø med opprinnelse India skal kunne dokumentere at disse er frie for etylenoksid. Innholdet av etylenoksid skal være under EUs grenseverdi på 0,05 mg/kg. På grunnlag av de mange funnene i Europa og Norge av sesamfrø fra India med funn av ulovlig innhold av etylenoksid, henviser Mattilsynet til virksomhetenes plikt etter Matlovsforskriften art. 19 til å kunne fremlegge sporbar dokumentasjon på at sesamfrøene ikke inneholder etylenoksid. Analysene skal være utført med aksepterte metoder og ved akkrediterte laboratorier. Dersom slik dokumentasjon ikke kan fremskaffes, så skal den som er ansvarlig for varepartiet selv ta ut prøver for analyse. Omsetning av sesamfrøene stoppes inntil analysesvar er klare. I påvente av prøvesvar skal de aktuelle partiene sperres på lager og sesamfrø som er sendt ut på markedet skal tilbaketrekkes/tilbakekalles.

Trenger du mer informasjon om krav til sporbarhet og tilbaketrekking, se Veileder om sporbarhet for næringsmidler

Vi har brukt sesamfrø med funn av etylenoksid som råvare i våre ferdigprodukter. Kan vi analysere egne produkt og unngå tilbaketrekking dersom verdiene i ferdigproduktet er under grenseverdi?

Nei. Næringsmiddellovgivningen har klare krav til både råvarer og ingredienser i mat. I EU/EØS er bruk av etylenoksid forbudt i produksjon av mat. Det er derfor ikke tillatt å bruke råvarer eller ingredienser som inneholder etylenoksid, selv om etylenoksid ikke påvises i det ferdige produktet. Det er derfor heller ikke lov å omsette matvarer der sesamfrø med etylenoksid er brukt.

I regelverket er grenseverdien for etylenoksid i sesamfrø 0,05 mg/kg. Denne grensen tilsvarer det laveste nivået av etylenoksid som det er mulig å detektere (gjenfinne) i sesamfrø. Sesamfrø som inneholder etylenoksid er dermed ulovlige, og skal ikke brukes i mat.

Hva skal vi gjøre med varene?

Varene skal destrueres gjennom forbrenning.

Kan vi destruere sesamfrøene på andre måter enn ved forbrenning?

Virksomhetene må sørge for at etylenoksid ikke kommer inn i matkjeden igjen gjennom fôr til produksjonsdyr eller gjennom gjødsel. Den sikreste måten å forhindre dette på er at varene forbrennes. Dersom dere vurderer å benytte andre måter for destruksjon, må det avklares med det lokale Mattilsynet. Dere må da fremlegge god dokumentasjon på at rester ikke kommer inn i matkjeden. En alternativ metode kan være produksjon av Biogass.

Hvor kan man utføre analyser av sesamfrø?

EU har gått ut med en liste over akkrediterte laboratorier som foretar analyser på etylenoksid. Det skal brukes akkrediterte laboratorier, som benytter seg av anerkjente metoder. Det finnes flere metoder og den mest brukte er L 53.00-1: 1999-11.

Dersom dere benytter et annet laboratoriet, eller får analysebevis fra et annet laboratoriet, må dere være oppmerksomme på følgende:

  • Analysene skal være utført ved et akkreditert laboratoriet. Det må være brukt en anerkjent metode for analyse på etylenoksid. Er det usikkerhet rundt metoden som er benyttet, så må dere selv ta en vurdering på om metoden er god nok. Det kan være et alternativ å ta kontakt med noen som har analysekompetanse. Analyseresultatet skal være troverdig.

Hva er etylenoksid?

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. Studier viser at etylenoksid kan være gentoksisk og det er derfor ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak. EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon og alle funn over grenseverdiene vil kunne gi økt risiko for helseskade. I dette tilfellet er etylenoksid blitt brukt for å hemme vekst av Salmonella under lagring av sesamfrø i India.

I regelverket er grenseverdien for etylenoksid i sesamfrø satt tilsvarende det som er mulig å detektere (gjenfinne) ved analyse (0,05mg/kg). Sesamfrø som inneholder etylenoksid, er ulovlige og skal ikke brukes i mat eller fôr.

Hvorfor må vi trekke tilbake produkter som inneholder små mengder sesamfrø?

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr fordi stoffet kan gi økt risiko for alvorlige helseskader. I EU/EØS er bruk av etylenoksid forbudt, og det er satt lav grenseverdi (0,05mg/kg) for å sikre at stoffet ikke finnes i mat som omsettes. Råvarer med etylenoksid er ulovlig å bruke selv i små mengder. Funnene av etylenoksid i de aktuelle varene er langt over grenseverdien. Forbrukerne skal beskyttes mot helseskadelige næringsmidler. Noen produkter har små mengder sesamfrø, men det kan likevel bli et større samlet inntak over tid dersom produktet/produktene er en del av hverdagskosten. F. eks et brød som spises til frokost, lunsj og kvelds hver dag. Flere av produktene med sesamfrø inngår i hverdagskosten vår.

Kan forbrukerne bli syke av å spise sesamfrøene?

Du blir ikke akutt syk av å spise sesamfrø eller produkter laget med disse sesamfrøene. Etylenoksid skal likevel ikke være til stede i maten fordi stoffet kan gi økt risiko for alvorlige helseskader. Hvor mye risikoen øker vil være avhengig av hvor mye etylenoksid du får i deg fra forurensede sesamfrø over tid. Selv om risikoen øker, fører det nødvendigvis ikke til utvikling av alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet vurderer det slik at inntak av sesamfrø som inneholder etylenoksid ikke utgjør noen akutt helsefare, men siden stoffet kan skade gener, kan det over tid gi økt kreftrisiko.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer