Hvilke regler gjelder ved fiske, landing og omsetning av fisk

Publisert 12.04.2021     Sist endret 17.01.2022

Mattilsynet gir her en kort oversikt over regler knyttet til fiske, landing og omsetning av fisk, med bakgrunn i hygieneregelverket.

Hva er primærproduksjon fiske?

Primærproduksjon defineres i regelverket som «produksjon, oppdrett eller dyrking av råvarer, herunder innhøsting, melking og husdyrproduksjon før slakting. Jakt, fiske og innhøsting av viltvoksende vekster omfattes også»

Råvarer brukes om produkter fra primærproduksjonen, herunder produkter fra jordbruk, oppdrett, jakt og fiske.

I forbindelse med fiske omfatter primærproduksjon også slakting, bløgging, hodekapping, sløying, fjerning av finner, nedkjøling og innpakking av fisk, dersom det utføres om bord på fiskefartøyet.  Fisken vil fremdeles være en råvare etter å ha gjennomgått disse arbeidsoperasjonene om bord.

Ytterligere håndtering av fisk om bord vil kreve godkjenning som fabrikkskip eller frysefartøy. Med fisk menes enhver art av fisk, krepsdyr, bløtdyr og pigghuder eller deler av disse.

Transport fra primærproduksjonsstedet til den første bestemmelsesvirksomheten er primærproduksjon.

Landing og levering av fisk

Fiskefartøyet kan levere råvarer fra fiske til både godkjente og registreringspliktige virksomheter (herunder detaljister som restauranter, spisesteder, butikker og mobile salgsenheter).

Råvarene kan leveres direkte ved at fiskefartøyet ligger til kai ved virksomheten eller råvarene kan leveres via transport på primærproduksjonsnivået. Råvarer fra fiske kan også leveres direkte til sluttforbruker.

Transport av råvarer fra fiske

Råvarer som ikke leveres direkte ved en virksomhet kan transporteres fra fiskefartøyet frem til den første bestemmelsesvirksomheten for mottakskontroll og videre håndtering. 

En slik transport vil være en tilknyttet aktivitet til primærproduksjon. Det tillates ikke at det utføres veiing, sortering, ompakking eller annen håndtering av råvarene i forbindelse med transporten.

Transport av råvarer fra fiskefartøyet til den første bestemmelsesvirksomheten kan være transport både på sjø og etter landing.

Transporten er registreringspliktig.

Håndtering på kai

Råvarer som ikke landes hos virksomhet eller transporteres direkte fra primærprodusent til virksomhet, men håndteres på kai i form av sortering, veiing mv. ved landing, vil ikke lenger være primærproduksjon. Slik håndtering utløser krav til innretning eller fasiliteter på land som ivaretar et beskyttet og kontrollerbart miljø for disse aktivitetene og ev. videre transport.

Slik håndtering av fisk ved landing er godkjenningspliktig.

Godkjenning av mobile mottak

Mobile mottak som benyttes ved landing og håndtering av fisk skal som hovedregel være godkjent etter hygieneregelverket. For å få godkjenning må blant annet krav til hygienisk produksjon være oppfylt, herunder også at det etableres et internkontrollsystem.

Som en forenkling har vi tidligere lagt til rette for at mobile mottak for levende kongekrabbe kan godkjennes som en del av mottaksvirksomheter allerede godkjent av Mattilsynet, dersom de er tilknyttet en slik. De slipper derfor å søke om godkjenning på selvstendig grunnlag.

Tilretteleggingen for mobile mottak av levende kongekrabbe er gjort ut fra en vurdering av risiko ved produktet og gjelder ikke for fisk eller andre arter.

Mobile mottak (mobile kjøpestasjoner) som mottar/kjøper og håndterer f.eks. fisk og reker skal som hovedregel være godkjent av Mattilsynet. Det er fordi Fiskeridirektoratet har krav til fortløpende sortering og veiing mv. ved landing, og denne håndteringen kan utløse krav i hygieneregelverket om godkjenning.

Bruken av mobile mottak er for tiden til vurdering og Mattilsynet har dialog med Fiskeridirektoratet i dette arbeidet. Vurderingen kan få betydning for registrering og bruken av mobile mottak framover. Mattilsynet vil inntil videre ikke håndheve kravet om godkjenning av mobile mottak i påvente av dette arbeidet, og vil avvente med å vurdere og behandle eventuelle søknader godkjenning.

Se også informasjon om kjøperregistrering og mobile kjøperstasjoner hos Fiskeridirektoratet.

Flere etater har ansvar ved landing og levering av fisk

Fiskeridirektoratet og fiskesalgslagene har regler ved kjøp og landing av fisk med mål om kontroll med ressursuttaket. Mattilsynet har bestemmelser ved levering av fisk som skal ivareta «god hygiene og trygg mat». Reglene fra alle etatene kan stille krav om ulike fremgangsmåter fra næringsaktørene ved kjøp, landing og levering av fisk.

Registrering og godkjenning

Virksomheter som håndterer fisk og sjømat skal være registrert eller godkjent av Mattilsynet før de starter opp. Søknad eller melding sendes via Mattilsynets skjematjenester. 

Se også: Mottak og tilvirkning av fisk og sjømat

Virksomheter som driver fiske og tilknyttede arbeidsoperasjoner om bord skal etter hygieneregelverket registreres hos Mattilsynet som primærprodusenter for fiske.

Mattilsynet benytter seg av Fiskeridirektoratets fartøyregister, så fartøy som er registrert her trenger ikke aktivt melde seg til Mattilsynet for registrering.

Fant du det du lette etter?