Faktaartikkel

Registrering og godkjenning av næringsmiddelvirksomheter

Publisert 17.01.2013     Sist endret 08.04.2022

Alle som driver næringsmiddelvirksomhet skal enten registreres eller godkjennes av Mattilsynet.

Registrering betyr at Mattilsynet skal ha melding om at du driver næringsmiddelvirksomhet, hvor virksomheten ligger og hva som er virksomhetens aktiviteter. Dette er viktig for at Mattilsynet skal kjenne til virksomheten og ha mulighet til å gjennomføre inspeksjoner.

Produserer du animalske næringsmidler, er hovedregelen at du skal ha godkjenning. Animalske produkter er laget av kjøtt, sjømat, melk og egg. Når dere er godkjent av Mattilsynet, kan dere omsette produktene fritt på markedet. Dere får tildelt et godkjenningsnummer som dere må bruke i identifikasjonsmerket på alle emballerte produkter.

Søknad om godkjenning sendes via Mattilsynets skjematjenester i Altinn: Ny næringsmiddelvirksomhet

Slik går du frem ved søknad om godkjenning av ny næringsmiddelvirksomhet

Krav som må være oppfylt før godkjenning

For at en næringsmiddelvirksomhet skal godkjennes, må søkeren ha egnede lokaler og utstyr til å produsere trygge næringsmidler.

Dere må ha på plass et system for mattrygghet, som viser at dere har styring med grunnforutsetningene (bl.a. renhold, vedlikehold, skadedyrkontroll), har innført HACCP og har rutiner for sporbarhet mv. 

Alle som produserer næringsmidler må følge en rekke regler som har til formål å sikre at næringsmidlene som produseres og omsettes er trygge. Forskriftene som omhandler krav til hygiene er først og fremst:

Annet aktuelt regelverk for det du skal produsere finner på Mattilsynets side for produksjon av mat.

Hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde 

Søknad om godkjenning av virksomhet sendes til Mattilsynet via våre skjematjenester i Altinn: Ny næringsmiddelvirksomhet.

Når det gjelder godkjenning av ny virksomhet eller ny aktivitet, skal du bruke skjemaet: "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer".

I søknaden skal du gi opplysninger om virksomheten, og om hvilke typer næringsmidler du vil produsere. Du skal angi hva du driver med i form av aktiviteter og produksjonsformer. Aktiviteten beskriver på et overordnet nivå hva du produserer, mens produksjonsformene gir en mer detaljert beskrivelse av produksjonen. Informasjon om virksomhetene og produksjonsformene går frem av Mattilsynets liste over godkjente virksomheter.

Søknaden skal inneholde:

 • Virksomhetens styringssystem for mattrygghet, basert på HACCP-prinsippene
 • Plantegning av lokalene som viser plassering av vesentlig produksjonsutstyr, vare- og personalflyt mv.
 • Annen dokumentasjon som er relevant (antall ansatte, produksjon mv.)
 • Dokumentasjon av vannkvalitet (hvis egen vannkilde)

Styringssystemet for mattrygghet skal beskrive hvem som er ansvarlige, hvordan systemet skal fungere, og virksomhetens rutiner for grunnforutsetninger. Aktuelle produksjoner skal være beskrevet, og fareanalyse skal være utført for disse. 
Se: FSMS-HACCP veileder for gjennomføring av styringssystem for mattrygghet

Mattilsynet vurderer dokumentasjonen i søknaden

Mattilsynet sjekker at søknaden inneholder de opplysningene som er nødvendige for å kunne behandle søknaden.

Ved behov, vil vi be om mer informasjon innen en gitt tidsfrist.

Dersom vi ikke mottar de nødvendige opplysningene innen fristen, avslutter vi saken med vedtak om avslag.

Mattilsynet gjennomfører minst en fysisk inspeksjon før godkjenning

Når Mattilsynet har nok opplysninger til å vurdere søknad om godkjenning, avtaler og gjennomfører vi en fysisk inspeksjon.

Vi vil da undersøke om virksomheten oppfyller kravene til godkjenning, og avklare eventuelle spørsmål knyttet til godkjenningssøknaden.

Etter inspeksjonen får du en oppsummering av våre observasjoner (tilsynskvittering). 

Dette ser vi etter:

Mattilsynets sjekkliste som brukes ved godkjenning 

Hvis Mattilsynet etter inspeksjonen vurderer at du oppfyller kravene, får du en betinget godkjenning.

Nye virksomheter får som hovedregel først en tidsbegrenset, betinget godkjenning

Med betinget godkjenning menes en godkjenning som er tidsbegrenset og som kan gis inntil 3 måneder om gangen. For fartøy som seiler under norsk flagg, er tiden begrenset til 6 måneder.

I perioden virksomheten har betinget godkjenning kan du produsere næringsmidler, prøve ut styringssystemet og foreta nødvendige endringer.

Før perioden med betinget godkjenning er over, må du søke om godkjenning på ny

Du må søke i god tid før datoen den betingede godkjenningen opphører. Dette er viktig fordi når den betingede godkjenningen er utgått, har du ikke lenger lov å produsere og omsette varene.

Du kan søke om ny godkjenning via e-post til Mattilsynets lokale kontor, eller via Mattilsynets skjematjeneste. Mattilsynet vil deretter gjennomføre en ny kontroll. Kontrollen kan være i form av en ny inspeksjon eller en dokumentkontroll.

Etter søknadsbehandling og kontroll vil Mattilsynet enten gi:

 • Endelig godkjenning når alle kravene i regelverket er oppfylt. Godkjenningen er ikke tidsbegrenset.

   
 • Forlengelse av betinget godkjenning dersom det er grunn til å tro at du vil oppfylle kravene innen ny tidsfrist. Forlengelse av betinget godkjenning kan gis for nye 3 måneder. Det vil si at betinget godkjenning ikke kan vare lenger enn 6 måneder til sammen. Unntaket er fabrikkskip og frysefartøy, som kan få forlengelse i 6 måneder.

  
Virksomheter som er gitt forlengelse må igjen søke på nytt før sluttdato. Mattilsynet vil vurdere å gjennomføre en ny kontroll før sluttdatoen, for å undersøke om kravene til godkjenning er oppfylt.
   
 • Avslag på søknaden om godkjenning dersom du ikke oppfyller alle kravene i regelverket. Du må da innstille driften fra sluttdatoen for den betingede godkjenningen.

Godkjenningsnummer

Alle virksomheter som har fått betinget eller endelig godkjenning, tildeles et godkjenningsnummer fra Mattilsynet.

Virksomheten vil da stå på Mattilsynets liste over godkjente virksomheter.

Gebyr

Du må betale et gebyr for behandling av søknad om godkjenning. Gebyret er fastsatt i Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Forskrift om gebyrer til Mattilsynet)

Gebyret skal betales ved avsluttet behandling, dvs.:

 • når en godkjenning er innvilget
 • når en søknad er avslått
 • når søknadsbehandlingen er avbrutt på grunn av forhold hos virksomheten

Forskriften angir maksimalt gebyr, dvs. at du ikke skal betale mer enn den satsen som står i forskriften vedlegg 1 kapittel II. 

Dersom Mattilsynet har brukt mindre tid på saksbehandlingen, kan gebyret settes lavere. 

Du skal ikke betale et eget gebyr for betinget godkjenning, men når gebyret skal beregnes etter at saken er avsluttet, skal tidsbruken på betinget godkjenning også regnes med.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer