Faktaartikkel

Mattrygghet og tilbakeholdelsestider ved bruk av legemidler til oppdrettsfisk

Publisert 01.06.2015     Sist endret 01.06.2015

Oppdrettsfisk som behandles med legemidler kan inneholde rester av legemiddelet. For å sikre trygg mat er det derfor satt maksimumsverdier for hvor mye rester av legemidler det kan være i fisken før den slaktes. Den som skriver ut legemidler, oppdretteren og slakteriene passer på og er ansvarlige for at verdiene ikke blir overskredet.

I tillegg kontrollerer Mattilsynet slaktemeldingene opp mot rapportert legemiddelbruk.

Maksimumsverdier (MRL)

Maksimumsverdiene for rester av legemidler er basert på vitenskapelige undersøkelser og er fastsatt av EU. Verdiene er satt på et nivå som sikrer at maten ikke er helseskadelig for forbrukerne. I internasjonalt regelverk brukes uttrykket maximum residue level (MRL) om maksimumsverdi.

Tilbakeholdelsestider

Rester av legemidler forsvinner gradvis fra fisken etter at den er behandlet. Derfor er det satt tilbakeholdelsestid for legemidlene som brukes. Tilbakeholdelsestider er tiden fra fisken er behandlet med et legemiddel til den kan slaktes. Dette er for å sikre at fisken ikke inneholder restmengder over maksimumsverdi.

Det er Statens legemiddelverk (SLV) som setter tilbakeholdelsestider på veterinærpreparater. Tilbakeholdelsestiden skal stå i pakningsvedlegget til preparatet.

Tilbakeholdelsestiden blir satt etter tester av hvor lang tid det tar før virkestoffet i fisken er under den maksimumsverdien som er satt for den aktuelle fiskearten. 

Tilbakeholdelsestiden er kun satt til den dyrearten preparatet er godkjent for. Tiden er også satt for det anbefalte doseringsregimet og temperaturforholdene. Individuelle forskjeller og om fisken er påvirket av sykdom kan forlenge utskillelsen hos noen fisk.

Bruk av legemidler uten markedsføringstillatelse

Dersom en veterinær eller fiskehelsebiolog bruker legemidler til andre dyrearter enn preparatene er godkjente for, må vedkommende sette tilbakeholdelsestider som sikrer at nivået er under fastsatt verdi og dermed sikrer forbrukeren trygg mat. For fisk skal tilbakeholdelsestiden være minst 500 døgngrader. Mer om dette finnes i Forskrift om bruk av legemidler for dyr § 5.

Alle farmakologiske aktive substanser i legemidler som brukes til produksjonsdyr må imidlertid være oppført i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler for dyr som «tillatt stoff» til minst en produksjonsdyreart.

Fiskehelsepersonell ansvarlig

Legemidler skal forskrives av autoriserte veterinærer og fiskehelsebiologer som er ansvarlige for at forskrivningen gjøres på forsvarlig vis.

Fiskehelsepersonellet er også ansvarlig for at selve bruken av legemidlene skjer på forsvarlig vis. Forsvarlig vis innebærer at dyrehelsepersonellet forskriver og bruker legemidler i tråd med de retningslinjene som følger med legemiddelet fra produsenten. Dette gjelder også at de fastsetter tilbakeholdelsestid lang nok til å sikre mattryggheten.

Fant du det du lette etter?