Fartøy som skal godkjennes

Publisert 17.01.2013     Sist endret 15.03.2021

Fartøy som har produksjon utover fiske og fangst, skal godkjennes og oppfylle tilsvarende krav som fiskevirksomheter på land. Dette gjelder fabrikkskip, fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr om bord og frysefartøy.

Hygieneregelverket likestiller de aktivitetene som skjer om bord på fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr med aktiviteter på fabrikkskip. Fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr skal derfor godkjennes tilsvarende fabrikkskip. Dersom fartøyene kun koker og kjøler reker om bord, er de imidlertid unntatt fra de særskilte kravene som gjelder for fabrikkskip.

Fabrikk- og frysefartøy skal etablere et internkontrollsystem og også bruke HACCP som verktøy for å vurdere farer. Dette er spesielt viktig for de fartøyene som produserer spiseferdige produkter som f.eks. kokte reker. De skal i tillegg følge de relevante kravene i næringsmiddelhygieneforordningen og relevante krav i animaliehygieneforordningen.

Fabrikkskip og frysefartøy skal være godkjent av Mattilsynet før de starter sin aktivitet. Søknad om godkjenning skjer via Mattilsynets skjematjenester. Fartøyene tildeles ulike produksjonsformer alt etter hvilke aktiviteter de driver med. Søknad til Mattilsynet om godkjenning er gebyrpliktig.

Unntak fra godkjenningskravet ved kaisalg

Fartøy som f.eks. koker reker og selger kun til forbruker ved kai, er å regne som detaljister og skal derfor ikke godkjennes, men registreres som øvrige detaljister.

De kan også levere en begrenset mengde til andre virksomheter uten å måtte godkjennes dersom de oppfyller de utfyllende nasjonale kravene til nasjonal, marginal og begrenset detaljistaktivitet i animaliehygieneforskriften.

Alle detaljister har likevel krav om internkontroll, HACCP og må oppfylle generelle hygienekrav.

Kravene finner du i Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) og Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (Animaliehygieneforskriften) (animaliehygieneforskriften). 

Fant du det du lette etter?