Rapport

Tilsynsprogrammet for skjell 2019

Publisert 20.10.2020     Sist endret 27.10.2020

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver tatt i forbindelse med Mattilsynets blåskjellvarsel.

Hva undersøkte vi?Blåskjell, kamskjell, flatøsters, stillehavsøsters, kuskjell, O-skjell, teppeskjell, kongsnegl og Drøbakkråkebolle.
Tidsrom:2019
Hva lette vi etter?E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB, samt polyaromatiske hydrokarboner.
Hva fant vi?

Rundt 90 prosent av alle innsendte muslinger var under grenseverdien for E. coli og det var ingen påvisninger av Salmonella. Totalt ble det analysert 453 E. coli prøver og 26 salmonella prøver.

Blåskjell: Alle undersøkte skjell var under grensene for miljøgifter.

Kamskjell: Ingen overskridelser av miljøgifter i muskel og gonade. Flatøsters: Det ble påvist kadmium over grenseverdien i to prøver.

O-skjell og kongsnegl: Tungmetallet kadmium ble, som tidligere år, påvist godt over grenseverdien. Hovedmengden av tungmetaller, som kadmium og bly, er tidligere blitt lokalisert til nyrene. Mattilsynet anbefaler derfor at nyrene fjernes før konsum, slik at spiselige deler kommer godt under grenseverdiene

Hvem utførte oppdraget:Havforskningsinstituttet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner