Faktaartikkel

Tilsyn med godkjente sjømatvirksomheter og fartøy i 2020

Publisert 18.02.2020     Sist endret 28.02.2020
Laks på slaktebånd.
Laks på slaktebånd.  Foto: Colourbox

Mattilsynet kommer til å føre tilsyn med sjømat etter standardiserte maler, der vi retter oppmerksomheten mot virksomhetenes internkontrollsystemer. Tilsynet skal være risikobasert. Registrerte fiskefartøy vil fortsatt bli inspisert i aktuelle sesonger.

Standardiserte tilsynsmaler

Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn med samme type virksomheter. Dette gjør tilsynet mer enhetlig.

På sjømatområdet vil vi bruke felles tilsynsmaler for:

Tilsynsmalene inneholder et gitt antall bestemmelser i regelverket som Mattilsynet vil konsentrere tilsynet om. Utvalget av regelverksbestemmelsene er gjort med bakgrunn i resultater fra tidligere års tilsyn. I tillegg er utvalget gjort for å rullere aktuelle deler av regelverket, slik at vi over tid får resultater som dokumenterer regelverksetterlevelse innen ulike områder.

Dette ser vi etter

Tilsyn med godkjente virksomheter og fartøy

Her vil vi spesielt se etter forhold som gjenspeiler om virksomheten har et fungerende internkontrollsystem. Vi vil vektlegge leders og virksomhetens ansvar for å utforme og utøve internkontroll, og vurdere om internkontrollsystemet fungerer som et styrings- og forbedringsverktøy. I vurderingen vil vi spesielt vektlegge skriftlighet og at rutinene følges.

I tillegg vil vi kontrollere hvordan ulike grunnforutsetninger er ivaretatt, dvs. renhold, vedlikehold, vann, skadedyr, avfall mv.

Tilsyn med registrerte fiskefartøy

Her vil vi se på de samme områdene som tidligere år, det vil si fangstbehandling, kjøling, hygienekrav, og bruk av vann og renhold.

Tilsynet er risikobasert

Mattilsynet har fastlagt kriterier for risikobasering av tilsyn med godkjente sjømatvirksomheter og fartøy. Det er den iboende risikoen til produktet som blir håndtert i virksomheten som blir vektlagt. Det betyr blant annet at vi fører oftere tilsyn med virksomheter som produserer spiseklar mat enn virksomheter som f.eks. produserer råstoff og halvfabrikata. I tillegg vektlegger vi historikk fra tidligere inspeksjoner når vi planlegger tilsyn.

Inspeksjonene skal som hovedregel være uanmeldte.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer