Tilsyn med sjømatområdet i 2021

Publisert 18.01.2021     Sist endret 23.08.2021

Mattilsynets tilsyn med sjømat vil i 2021 rette seg mot virksomhetenes internkontrollsystemer. Fiskefartøy vil fortsatt bli inspisert i aktuelle sesonger og i hovedsak i forbindelse med inspeksjoner av virksomheter på land. Tilsynet skal være risikobasert.

Risikobasert tilsyn med standardiserte tilsynsmaler

Tilsynet skal være risikobasert og Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn med samme type virksomheter. Dette gjør tilsynet mer enhetlig.

På sjømatområdet vil vi bruke felles maler for tilsynene med:

  • Virksomheter som mottar og bearbeider fisk
  • Virksomheter som foredler fisk
  • Frysefartøy- og fabrikkskip
  • Fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr
  • Fiskefartøy
  • Fangst og produksjon av kjøtt av sjøpattedyr
  • Rense- og ekspedisjonssentraler for muslinger
  • Høsting av muslinger fra produksjonsområder (kommer)

Tilsynsmalene inneholder et gitt antall bestemmelser i regelverket som Mattilsynet vil konsentrere tilsynet om. Utvalget av regelverksbestemmelsene er gjort med bakgrunn i resultater fra tidligere års tilsyn. I tillegg er utvalget gjort for å rullere aktuelle deler av regelverket, slik at vi over tid får resultater som dokumenterer regelverksetterlevelse innen ulike områder.  I 2020 ble det pga. covid-19 situasjonen gjennomført få tilsyn, og vi fikk derfor ikke dokumentert regelverksetterlevelsen som planlagt. Mange av malene for tilsyn i 2021 er derfor videreført fra 2020 uten endringer.

Det er laget en egen veileder til tilsynsmalen for godkjente rense- og ekspedisjonssentraler for muslinger. Den gir mer detaljert informasjon om hva som kontrolleres på tilsyn. 

Inspeksjonene skal som hovedregel være uanmeldte.

Dette ser vi etter

Tilsyn med godkjente virksomheter og fartøy

Her vil vi spesielt se etter forhold som gjenspeiler om virksomheten har et fungerende internkontrollsystem. Vi vil vektlegge leders og virksomhetens ansvar for å utforme og utøve internkontroll, og vurdere om internkontrollsystemet fungerer som et styrings- og forbedringsverktøy. I vurderingen vil vi spesielt vektlegge skriftlighet og at rutinene følges.

I tillegg vil vi kontrollere hvordan ulike grunnforutsetninger er ivaretatt, dvs. renhold, vedlikehold, vann, skadedyr, avfall mv.

Tilsyn med registrerte fiskefartøy

Her vil vi se på de samme områdene som tidligere år, det vil si fangstbehandling, kjøling, hygienekrav, bruk av vann og renhold.

Tilsyn med fangst og produksjon av kjøtt fra sjøpattedyr

For tilsyn med virksomheter som driver med fangst og produksjon av kjøtt fra sjøpattedyr, vil vi blant annet se på virksomhetens internkontrollsystem, renhold og vedlikehold.

Tilsyn med produksjonsområder for levende muslinger

For produksjonsområder for levende muslinger vil Mattilsynet utarbeide en tilsynsmal for å sjekke ut hvilke digitale muligheter vi har for å filme produsentenes prøvetaking. Tilsyn vil utføres når malen foreligger og tilsynsmalen skal kunne benyttes ved både fysisk og digitalt tilsyn.

Mattilsynet vil undersøke grunnlaget for klassifiseringsstatus og dokumentasjon. Det vil bli sett på rutiner for utførelse av prøvetaking for alge- og skjellprøver, og at prøvetakingsutstyret er egnet og hygienisk rent. Det vil også bli fokus på bruk av registreringsdokumentet, dets innhold og at det følger med varen når det sendes fra et produksjonsområde.

Tilsynsmalene vi bruker er gjengitt i tabellen nedenfor.

Tilsynsmaler og veiledning for 2021

Type virksomhetTilsynsmal og veiledning
Mottak og bearbeiding av fisk2021 - Sjømat - tilsyn med mottak 
Foredling av fisk2021 - Sjømat - tilsyn med foredling av fisk 
Frysefartøy og fabrikkskip2021 - Sjømat - tilsyn med frysefartøy og fabrikkskip 
Fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr2021 - Sjømat - tilsyn med fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr 
Fiskefartøy2021 - Sjømat - tilsyn med fiskefartøy 
Rense- og ekspedisjonssentraler
Fangst og produksjon av sjøpattedyr2021 - Sjøpattedyr - tilsyn med fangst og produksjon av kjøtt fra sjøpattedyr 

 

Tilsynskampanjer om tiltak for å forebygge Listeria

Mattilsynet gjennomfører fra januar til september en tilsynskampanje i alle lakseslakterier der vi skal undersøke tiltak og rutiner for å hindre at fisken blir forurenset av Listeria.

I løpet av høsten starter vi opp en tilsynskampanje hos virksomheter som produserer spiseklare produkter av sjømat hvor Listeria kan vokse. Det vil si spiseklare langtidsholdbare produkter som for eksempel røykt fisk og gravlaks.

Vi vil blant annet se på virksomhetens vurdering av mikrobiologiske kriterier og hvordan dette følges opp og dokumenteres. Mer informasjon om kampanjen vil komme senere.

Innlandsfisk: Fra september til desember fører vi tilsyn med virksomheter som bruker innlandsfisk som råvare. Vi vektlegger også her hvordan virksomhetene har kontroll med Listeria.

Spørsmål om tilsynet kan rettes til Mattilsynets lokale avdeling, tel: 22 40 00 00.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer