Spirer og frø beregnet til spireproduksjon - Produksjon, omsetning og import

Publisert 23.02.2016     Sist endret 09.12.2020

Produksjon av spirer foregår gjerne ved høy fuktighet kombinert med høy temperatur, noe som gir spesielt gunstige vekstvilkår for eventuelle bakterier som finnes på frøene. Dersom bakteriene er sykdomsfremkallende, vil konsum av slike spirer kunne gi alvorlig sykdom hos mennesker. For å forebygge sykdomstilfeller forårsaket av spirer er det fastsatt hygienekrav for produksjon, omsetning og import av spirer og frø beregnet til spireproduksjon.

Følgende krav gjelder for virksomheter som produserer, omsetter eller importerer spirer og frø beregnet til spireproduksjon:

Import av spirer og frø til spirer

Varepartier av spirer fra tredjestat skal kun innføres fra listeførte virksomheter jf. forordning (EU) 2019/625 artikkel 5 (1) (b).

Alle sendinger av spirer og frø beregnet til produksjon av spirer, med opprinnelse i eller sendt fra tredjestat, skal følges av et offisielt sertifikat jf. forordning (EU) 2019/625 artikkel 13 (1) (c). Sertifikatet skal bekrefte at spirene/frøene er produsert under forhold som oppfyller hygienebestemmelsene for primærproduksjon fastsatt i forordning 852/2004, vedlegg 1, samt bestemmelser knyttet til godkjenning og sporbarhet. Sertifikatet skal være utformet i henhold til mal i forordning (EU) 2019/628 jf. artikkel 1 (2) (b) (iii), artikkel 27 og del XV i vedlegg III.

Bestemmelsene gjelder spirer og frø knyttet til opplistede HS koder. Les mer her: Forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628

Ved import av spirefrø fra tredjestat skal dette meldes i Mattilsynets skjematjeneste. Sendingen skal meldes inn senest 24 timer før varenes ankomst til første mottaker. Se mer informasjon om meldeplikten.

Sporbarhet for spirer og frø

Virksomheter som produserer eller distribuerer spirer eller frø beregnet til spireproduksjon skal sikre at sporbarhetsopplysninger om avsender/opprinnelse, mottaker, volum mm. registreres og oppbevares i henhold til kravene i forordning (EU) nr. 208/2013 om sporbarhetskrav for spirer og frø til spireproduksjon.

Les mer om kravene i forordning (EU) nr. 208/2013 i forskrift om næringsmiddelhygiene § 1b. Forordningsteksten står gjengitt under overskriften «Forordninger» nederst i forskriften.

Godkjenning av spireprodusenter

Alle spireprodusenter skal godkjennes av Mattilsynet. For at spireprodusenter skal kunne godkjennes må de generelle hygienekravene til primærproduksjon i forordning (EU) nr. 852/2004, vedlegg 1, samt kravene i forordning (EU) nr. 210/2013 om godkjenning oppfylles. Det stilles blant annet krav til hygienisk produksjon og hygienisk utforming av lokaler, innretninger og utstyr.

Forordning (EU) nr. 210/2013 om godkjenning av spireprodusenter er gjennomført i forskrift om næringsmiddelhygiene§ 1d Forordningsteksten står gjengitt under overskriften «Forordninger» nederst i forskriften.

Ved søknad om godkjenning benyttes Mattilsynets skjematjeneste og skjemaet «Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. kontaktmaterialer». Velg aktivitet «Mottak og produksjon av vegetabilier» og produksjonsform «Produksjon av spirer».

Les mer om godkjenning av næringsmiddelvirksomhet og Mattilsynets skjematjenester.

Mikrobiologiske kriterier for spirer

Virksomheter som produserer spirer må ha en prøvetakingsplan som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier. For produksjon av spirer stilles det krav til prøvetaking og analyser for Listeria, Salmonella og Shigatoksinproduserende E. coli (STEC).

Forordning (EU) nr. 2073/2005 er gjennomført i forskrift om næringsmiddelhygiene § 2. Forordningsteksten står gjengitt under overskriften «Forordninger» nederst i forskriften.

Publikasjoner

Fellesskapsretningslinje for spireproduksjon

Bransjeorganisasjonen ESSA (European Sprouted Seeds Association) har utarbeidet en retningslinje for hygienisk produksjon av spirer og frø til spiring. Dokumentet har som mål å gi veiledning slik at hygienebestemmelsene for spireproduksjon oppfylles på en god måte. Retningslinjen tar for seg ulike aspekter rundt blant annet vannbruk, mikrobiologisk testing av frø og spirer, hygienisk produksjonsprosess og sporbarhet.

Les retningslinjen: ESSA hygiene guideline for the production of sprouts and seeds for sprouting.

EFSA-rapport

EFSA (European Food Safety Authority) publiserte i 2011 en rapport om farene knyttet til STEC og andre sykdomsfremkallende bakterier i spirer. Rapporten inneholder mye nyttig informasjon om farene ved spireproduksjon.

Les rapporten: Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing E. coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds.

Se også:

Trygge frukt og grønnsaker er virksomhetens ansvar 

Fødevarestyrelsen - Sådan gør du, når du selv dyrker spirer

Matportalen.no: Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker

Fant du det du lette etter?