Spirer og frø beregnet til spireproduksjon - Produksjon, omsetning og import

Publisert 23.02.2016     Sist endret 19.06.2018

Produksjon av spirer foregår gjerne ved høy fuktighet kombinert med høy temperatur, noe som gir spesielt gunstige vekstvilkår for eventuelle bakterier som finnes på frøene. Dersom bakteriene er sykdomsfremkallende, vil konsum av slike spirer kunne gi alvorlig sykdom hos mennesker. For å forebygge sykdomstilfeller forårsaket av spirer er det fastsatt hygienekrav for produksjon, omsetning og import av spirer og frø beregnet til spireproduksjon.

Etter det store utbruddet av sykdomsfremkallende E. coli forårsaket av spirer i Tyskland og Frankrike i 2011, ble det innført fire nye EU-forordninger for spirer. Disse forordningene er også fastsatt i Norge.

Følgende krav gjelder for virksomheter som produserer, omsetter eller importerer spirer og frø beregnet til spireproduksjon:

Import av frø til spirer

Alle sendinger av spirer og frø beregnet til produksjon av spirer, med opprinnelse i eller sendt fra tredjeland, skal følges av et sertifikat.  Sertifikatet skal bekrefte at spirene/frøene er produsert under forhold som oppfyller kravene til hygienebestemmelsene for primærproduksjon fastsatt i forordning 852/2004, vedlegg 1. Videre skal sertifikatet være utformet i henhold til mal i forordning (EU) nr. 211/2013 om sertifikatkrav ved import av spirer og frø til spireproduksjon.

Les mer om sertifikatkravet i forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon

Forordning (EU) nr. 852/2004 som fastsetter krav til hygienebestemmelser for primærproduksjon er fastsatt i forskrift om næringsmiddelhygiene §1.

Ved import av spirefrø fra tredjestat skal dette meldes i Mattilsynets skjematjeneste. Sendingen skal meldes inn senest 24 timer før varenes ankomst til første mottaker. Se mer informasjon om meldeplikten.

Sporbarhet for spirer og frø

Virksomheter som produserer eller distribuerer spirer eller frø beregnet til spireproduksjon skal sikre at sporbarhetsopplysninger om avsender/opprinnelse, mottaker, volum mm. registreres og oppbevares i henhold til kravene i forordning (EU) nr. 208/2013 om sporbarhetskrav for spirer og frø til spireproduksjon.

Les mer om kravene i forordning (EU) nr. 208/2013 i forskrift om næringsmiddelhygiene § 1b. Forordningsteksten står gjengitt under overskriften «Forordninger» nederst i forskriften.

Godkjenning av spireprodusenter

Alle spireprodusenter skal godkjennes av Mattilsynet. For at spireprodusenter skal kunne godkjennes må de generelle hygienekravene til primærproduksjon i forordning (EU) nr. 852/2004, vedlegg 1, samt kravene i forordning (EU) nr. 210/2013 om godkjenning oppfylles. Det stilles blant annet krav til hygienisk produksjon og hygienisk utforming av lokaler, innretninger og utstyr.

Forordning (EU) nr. 210/2013 om godkjenning av spireprodusenter er gjennomført i forskrift om næringsmiddelhygiene§ 1d Forordningsteksten står gjengitt under overskriften «Forordninger» nederst i forskriften.

Ved søknad om godkjenning benyttes Mattilsynets skjematjeneste og skjemaet «Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. kontaktmaterialer». Velg aktivitet «Mottak og produksjon av vegetabilier» og produksjonsform «Produksjon av spirer».

Les mer om godkjenning av næringsmiddelvirksomhet og Mattilsynets skjematjenester.

Mikrobiologiske kriterier for spirer

Virksomheter som produserer spirer må ha en prøvetakingsplan som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier. For produksjon av spirer stilles det krav til prøvetaking og analyser for Listeria, Salmonella og Shigatoksinproduserende E. coli (STEC).

Forordning (EU) nr. 2073/2005 er gjennomført i forskrift om næringsmiddelhygiene § 2. Forordningsteksten står gjengitt under overskriften «Forordninger» nederst i forskriften.

Publikasjoner

Fellesskapsretningslinje for spireproduksjon

Bransjeorganisasjonen ESSA (European Sprouted Seeds Association) har utarbeidet en retningslinje for hygienisk produksjon av spirer og frø til spiring. Dokumentet har som mål å gi veiledning slik at hygienebestemmelsene for spireproduksjon oppfylles på en god måte. Retningslinjen tar for seg ulike aspekter rundt blant annet vannbruk, mikrobiologisk testing av frø og spirer, hygienisk produksjonsprosess og sporbarhet.

Les retningslinjen: ESSA hygiene guideline for the production of sprouts and seeds for sprouting.

EFSA-rapport

EFSA (European Food Safety Authority) publiserte i 2011 en rapport om farene knyttet til STEC og andre sykdomsfremkallende bakterier i spirer. Rapporten inneholder mye nyttig informasjon om farene ved spireproduksjon.

Les rapporten: Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing E. coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds.

Se også:

Trygge frukt og grønnsaker er virksomhetens ansvar 

Fødevarestyrelsen - Sådan gør du, når du selv dyrker spirer

Matportalen.no: Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker

Fant du det du lette etter?