Forskrifter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd (Forskrift om offentlig kontroll på matområdet) 07.04.2020 704
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) 14.09.2016 1064
Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 28.11.2014 1497
Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr 30.05.2012 512
Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 17.02.2010 187
Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Plantevernmiddelrestforskriften) 18.08.2009 1117
Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) 22.12.2008 1624
Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 22.12.2008 1623
Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (Matlovsforskriften) 22.12.2008 1620
Forskrift om bruk av legemidler til dyr 16.01.2007 50
Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 599/2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport for handel innenfor EØS-området med dyr og produkter av animalsk opprinnelse 30.11.2005 1349
Forskrift om honning 08.07.2003 931
Forskrift om fra hvilke tredjeland det kan importeres egg, eggprodukter, snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter samt visse kjøttprodukter (Forskrift om tredjelandsimport av snegler mv) 18.10.2002 1180
Forskrift om advarselsmerking av honning 09.07.2000 764
Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (Restkontrollforskriften) 27.01.2000 65
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum (Forskrift om animalske produkter) 13.08.1999 1074
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (Importkontrollforskriften) 23.12.1998 1471
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (Internkontrollforskriften for næringsmidler) 15.12.1994 1187
Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier (Lotmerkingsforskriften) 21.12.1993 1384
Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften) 21.12.1993 1381
Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler (Generell forskrift for næringsmidler) 08.07.1983 1252
Forskrift om produkter framstilt av blandinger av findelte animalske råvarer eller blandinger av findelte animalske og vegetabilske råvarer (Blandingsproduktforskriften) 18.02.1983 151