Forskrifter

Publisert 30.05.2012     Sist endret 26.09.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om sertifikatmodell for handel med uflådd slakt av viltlevende storvilt mellom EU/EØS-land 06.02.2017 141
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) 14.09.2016 1064
Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet 18.02.2015 139
Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 28.11.2014 1497
Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr 30.05.2012 512
Forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (Aromaforskriften) 06.06.2011 669
Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler 06.06.2011 668
Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv. 09.07.2010 1131
Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler 26.02.2010 247
Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 17.02.2010 187
Forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater 10.09.2009 1186
Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr 03.07.2009 971
Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) 22.12.2008 1624
Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 22.12.2008 1623
Forskrift om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften) 22.12.2008 1622
Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (Matlovsforskriften) 22.12.2008 1620
Kontrollforskriften 22.12.2008 1621
Forskrift om dypfryste næringsmidler 19.12.2008 1618
Forskrift om import av ferskt kjøtt av landpattedyr fra tredjestater 03.07.2008 784
Forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg 08.06.2007 603
Forskrift om bruk av legemidler til dyr 16.01.2007 50
Forskrift om kjøttkontrollgebyr 27.12.2005 1726
Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 599/2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport for handel innenfor EØS-området med dyr og produkter av animalsk opprinnelse 30.11.2005 1349
Forskrift om soneinndeling i forbindelse med nedfôring pga. radioaktivitet 25.06.2005 693
Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) 30.03.2004 595
Forskrift om gebyrer til Mattilsynet 13.02.2004 406
Forskrift om gebyr i matforvaltningen 28.01.2004 221
Drikkevannsforskriften 22.12.2016 1868
Forskrift om fortegnelse over fremmedstoffer som omfattes av matloven 28.03.2001 357
Forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling 20.03.2001 504
Forskrift om forbud mot visse genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser 04.03.2000 257
Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (Restkontrollforskriften) 27.01.2000 65
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum 13.08.1999 1074
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (Importkontrollforskriften) 23.12.1998 1471
Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt 10.04.1995 368
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 15.12.1994 1187
Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier (Lotmerkingsforskriften) 21.12.1993 1384
Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften) 21.12.1993 1381
Forskrift om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler (Ekstraksjonsmiddelforskriften) 21.12.1993 1380
Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler 08.07.1983 1252
Forskrift om produkter framstilt av blandinger av findelte animalske råvarer eller blandinger av findelte animalske og vegetabilske råvarer (Blandingsproduktforskriften) 18.02.1983 151
Forskrift om kjøttråvarer og kjøttprodukter (Kjøttvareforskriften) 18.02.1983 150
Tillegg til forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (Tillegg til ATP-forskriften) 28.08.1980 9644
Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (ATP-forskriften) 27.06.1980 9645
Forskrift om vern av Kurv frå Valdres som geografisk nemning 07.04.2011 367
Forskrift om beskyttelse av Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis som betegnelse for tradisjonelt særpreg 03.11.2010 1400
Forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler 05.07.2002 698

Regelverk og veiledning