Regelverksprosess

Revidering av regler for offentlig kontroll av animalske produkter

Publisert 29.10.2019     Sist endret 03.06.2020

Mattilsynet har laget utkast til ny forskrift om offentlig kontroll av animalsk produksjon av mat. Mattilsynet har også laget utkast til forskrift som gjennomfører endringer i Forordning (EF) nr. 2074/2005 som i norsk rett er implementert gjennom forskrift av 22. desember 2008 nr. 1624, animaliehygieneforskriften.

Et av forskriftsutkastene gjennomfører to nye forordninger i norsk rett. Forordningene er hjemlet i den nye kontrollforordningen, og de regulerer offentlig kontroll av animalske produkter. De nye forordningene erstatter animaliekontrollforordningen, Forordning (EF) nr. 854/2004. Forordningene gir spesifikke regler angående offentlige kontroller som utføres på produkter av animalsk opprinnelse til konsum for å sikre at produksjonen foregår i henhold til hygieneregelverket, biproduktregelverket og dyrevelferdsregelverket. Rettsaktene gir blant annet regler for gjennomføring av ante-mortem inspeksjon (AMI) og post-mortem inspeksjonen (PMI) hos de forskjellige artene, offentlig kontroll av virksomheter med melkeproduserende dyr, offentlig kontroll av levende toskallede bløtdyr fra klassifiserte produksjons og gjenutleggingsområder samt offentlig kontroll av fiskeriprodukter.

Store deler av innholdet i regelverket videreføres slik det er i dag, men på en del punkter er det større eller mindre endringer. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Det andre forskriftsutkastet gjennomfører forordning 2019/1139. På bakgrunn av at (EF) nr. 854/2004 oppheves, er det behov for å endre henvisningene til (EF) nr. 854/2004 i forordning (EF) nr. 2074/2005.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av ny forskrift

Ny forskrift vil erstatte animaliekontrollforskriften.

 

Høringsfrist: 25.11.2019
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 29.11.2019
Norges Sidlesalgslag 25.11.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ruud, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 47