Faktaartikkel

Tilbaketrekking etter funn av Salmonella i kjøtt

Publisert 18.06.2021     Sist endret 18.06.2021

Les ogs: Håndtering av Salmonella i storfe- og svinekjøtt fra EU/EØS (samhandlet)

Når skal man trekke tilbake en vare?

En virksomhet som får mistanke om mulig helsefare i mat eller drikke, skal umiddelbart varsle Mattilsynet og trekke eller kalle tilbake varen. Det kreves også at virksomheten skal iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller fjerne eventuelle skadevirkninger. Et viktig tiltak som skal vurderes da, er om det er nødvendig å gå ut med informasjon til forbrukere.

Les mer på Matportalen: Tilbaketrekkinger.

Virksomhetens plikt til å trekke tilbake varer fra markedet inntrer allerede ved mistanke om utrygge produkter, og terskelen for mistanke er lav. Den omfatter ikke bare faktisk mistanke, men også situasjoner der forholdene gir grunn til mistanke (se ot.prp.nr.100 (2002-2003), s.139, merknad til § 6 i Matloven). Det må vurderes konkret i hver sak om varene er eller kan være utrygge, og derfor skal trekkes tilbake.  

Næringsmidler skal kunne spores i alle ledd i verdikjeden. Virksomheten plikter å gjøre disse opplysningene tilgjengelige for Mattilsynet.

I Norge er det en lavere terskel for oppfølging av Salmonella enn i EU. Vi har en lavere forekomst av Salmonella, enn de fleste andre land. Dette gir oss muligheten til å kreve en Salmonellagaranti når kjøtt fra andre land skal tas inn i Norge, og vi har et strengt nasjonalt regelverk om Salmonella.

Det generelle rettslige grunnlaget for tilbaketrekking og sporing er matloven §§ 6, 11 og 16, og matlovforordningen artikkel 14, 18 og 19.

Se også Veileder om sporbarhet for næringsmidler

Skilles det mellom tilbaketrekning av stykningsdeler og produksjonskjøtt ved funn i stikkprøver, og mellom ulike typer Salmonella? 

Alle næringsmidler som er utrygge, eller som mistenkes å være utrygge, skal trekkes tilbake. Næringsmidler som kan inneholde Salmonella, altså mistenkes å inneholde Salmonella, er utrygge. Dette er uavhengig av om det er et kjent utbrudd i befolkningen. 

Dersom det blir gjort funn som knyttes til næringsmidler som er en del av ett parti eller forsendelse, skal hele partiet/ forsendelsen regnes som utrygg, med mindre det motsatte er godtgjort. Dette går fram av matlovforordningen artikkel 14 nr.6.

Selv om noen typer Salmonella, for eksempel S. Dublin, anses å kunne gi mer alvorlig sykdom, så skal funn av alle typer Salmonella håndteres likt. Det er unntak for S.enterica subsp. Diarizonae (serotype 61:k:1,5,7), fordi Vitenskapskomiteen for mat og miljø har vurdert at den ikke gir sykdom hos mennesker.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer