Regelverksprosess

Endring av matkontaktforskriften – listen over tillatte stoffer i plastmaterialer (unionslisten)

Publisert 15.06.2018     Sist endret 30.04.2019

Forordning (EU) 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.

Siden forordning (EU) nr 10/2011 trådte i kraft, har det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende migrasjonsgrenser eller at noen stoffer skal ut av listen. Denne endringsforordningen omfatter fem stoffer på unionslisten.

Endringsforordningen endrer grenseverdien for to stoffer og legger til to nye stoffer i unionslisten.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

Mattilsynet sender på høring endringer i reguleringen av 4 stoffer på unionslisten for plastmaterialer.

 

Høringsfrist 15.08.2018
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøtet

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitemøtet.

 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34.