Krav til sporbarhet og krav om identifikasjons- og stempelmerking av animalsk mat

Publisert 07.10.2016     Sist endret 08.03.2022
Eksempler på utforming av identifikasjons- og stempelmerker.  Foto: 

Krav til sporbarhet av produkter av animalsk opprinnelse

Å ha oversikt over sporbarheten til produkter er viktig, dersom det skulle vise seg at produktene ikke er trygge eller er av feil kvalitet. Se mer informasjon om sporbarhet av matvarer.

Av hensyn til trygg mat er det særlig viktig at animalske produkter kan spores. Det er derfor gitt utvidede krav til sporing av slike produkter.

Se, næringsmiddelhygieneforskriften, forordning (EU) 931/2011 art.3.

Krav til identifikasjons- og stempelmerking av produkter av animalsk opprinnelse

Virksomheter som produserer næringsmidler av animalsk opprinnelse (unntatt detaljister), skal være godkjent av Mattilsynet. Godkjente virksomheter blir tildelt et godkjenningsnummer av Mattilsynet og listeført på nettet, se: Lister over godkjente produkter og virksomheter.

Produkter av animalsk opprinnelse som er produsert i en godkjent virksomhet, skal påføres et identifikasjonsmerke (identifikasjonsmerke) eller et stempelmerke, som blant annet angir virksomhetens godkjenningsnummer.

Hvordan ser identifikasjonsmerket og stempelmerket ut?

Identifikasjonsmerker og stempelmerker er like for alle animalske næringsmidler. Det skal være ovalt, og det skal angi: Norge eller NO, virksomhetens godkjenningsnummer og en betegnelse for det europeiske fellesskapet. I Norge bruker vi betegnelsen EFTA.

I tillegg benyttes et nasjonalt stempelmerke for kjøtt. Dette benyttes kun i spesielt angitte tilfeller og er firkantet slik at det ikke kan forveksles med det ovale merket, se mer informasjon under.

Stempelmerket (på skrotter av større dyr)

Stempelmerket skal påføres skrotter av større dyr som svin, storfe, småfe (sau og geit), hester, oppdrettsvilt og viltlevende storvilt, når de er kontrollert og funnet egnet til konsum. Den offentlige veterinæren på slakteriet/viltbehandlingsanlegget har ansvaret for kontrollen, og at stempelmerket settes på.

Det ovale stempelmerkets bokstaver og tall skal ha en bestemt størrelse.

Se forskrift om offentlig kontroll- animalsk produksjon, forordning 2019/627 art.48

og vedlegg II

Det nasjonale firkantede stempelmerket brukes på kjøtt som kun kan omsettes i Norge.

Det benyttes i dag kun for stempling av godkjent ferskt kjøtt av tamrein og vilt som inneholder radioaktivt cesium innenfor fastsatte verdier.

Se forskrift om offentlig kontroll- animalsk produksjon kap.III

Identifikasjonsmerker (på produkter) - hvem, hvor og hvordan

Driftsansvarlig for godkjente næringsmiddelvirksomheter har ansvaret for å påføre et identifikasjonsmerke på de animalske produktene. Identifikasjonsmerket skal settes på før produktene forlater virksomheten. Mattilsynet kontrollerer at merkene brukes riktig. 

Animaliehygieneforskriften, animaliehygieneforordningen artikkel 5

Animaliehygieneforskriften, animaliehygieneforordningen vedlegg II avsnitt I

Identifikasjonsmerking er ikke en del av forbrukermerkingen. Den er en del av virksomhetens system for sporing av næringsmidler og myndighetens kontroll med sporbarhet herunder at varene er produsert og håndtert i godkjente virksomheter.

Identifikasjonsmerker kan påføres på innpakningen og/eller emballasjen alt etter hvordan de ulike produktene presenteres.

Der er ikke krav om en bestemt størrelse for identifikasjonsmerker. Merket skal være lett leselig, skal ikke kunne slettes og det skal være godt synlig for Mattilsynet, se avsnitt I B nr.5 i vedlegg II.

Vær oppmerksom på at det er tilleggskrav for enkelte animalske produkter.

Definisjoner:

  • Innpakking/innpakning: plassering av et næringsmiddel i en innpakning eller en beholder som er i direkte kontakt med det aktuelle næringsmiddelet, og selve denne innpakningen eller beholderen
  • Emballering/emballasje: plassering av ett eller flere innpakkede næringsmidler i en ytre beholder, og selve denne ytre beholderen

Identifikasjonsmerker ved ompakking eller videreforedling

Hvis et animalsk produkt ompakkes i en annen godkjent virksomhet, dvs. innpakningen eller emballasjen åpnes eller skiftes ut, skal denne virksomheten sette sitt identifikasjonsmerke på innpakning og/eller emballasje. Hvor identifikasjonsmerket påføres er avhengig av om det er kun emballasjen som åpnes, eller om innpakningen også åpnes. Dersom kun emballasjen åpnes, skal virksomhetens identifikasjonsmerke settes på ny emballasje. Dersom innpakningen også åpnes, kan virksomheten sette sitt identifikasjonsmerke enten på ny innpakning og/eller på ny emballasje. Produkter kan dermed ha flere identifikasjonsmerker.

Hvis et animalsk produkt videreforedles i en annen godkjent virksomhet, skal foredlingsvirksomheten sette på sitt identifikasjonsmerke enten på innpakningen og/eller på emballasjen. Også i dette tilfellet kan produktet ha identifikasjonsmerker fra begge virksomhetene.

Animaliehygieneforskriften, animaliehygieneforordningen vedlegg II avsnitt I A nr.2

Identifikasjonsmerker – forsegling av emballert ferskt kjøtt og spiselige slaktebiprodukter

For emballert ferskt kjøtt og spiselige slaktebiprodukter skal identifikasjonsmerket fungere som forsegling av emballasjen, enten ved at identifikasjonsmerket ødelegges når emballasjen åpnes, eller ved at selve emballasjen ødelegges ved åpning.

For andre typer av animalske næringsmidler er det ikke krav om, at identifikasjonsmerket skal fungere som forsegling.

Animaliehygieneforskriften, animaliehygieneforordningen vedlegg II avsnitt I C nr.10

Identifikasjonsmerking ved bulk-transport til andre virksomheter

Det er ikke krav om identifikasjonsmerke ved bulk-transport av produkter av animalsk opprinnelse i flytende form, granulert form eller i pulverform, eller fiskerivarer som transporteres i bulk. Forutsetningen er at dokumentene som følger med varen inneholder de opplysningene som ellers går frem av identifikasjonsmerket.

Animaliehygieneforskriften, animaliehygieneforordningen vedlegg II avsnitt I C nr.12

Identifikasjonsmerking ved annen transport til andre virksomheter

For animalske produkter som sendes i transportcontainere eller engrosemballasjer og som er beregnet på videre håndtering, foredling, innpakking eller emballering i en annen virksomhet, kan merket settes på utsiden av containeren eller emballasjen. I disse tilfellene er det ikke krav om identifikasjonsmerking av innpakning eller enkelt-emballasjer.

Det er ikke "videre håndtering" å sette forbrukermerking på produktet eller supplere forbrukermerkingen som allerede er på produktet, f.eks. fordi produktet ikke oppfyller alle krav til merking i matinformasjonsforskriften.

Innfrysing eller lagring av frosne varer anses ikke som foredling/prosess som krever nytt identifikasjonsmerke. Virksomheter som mottar ferdigemballerte produkter som de kun fryser inn/fryselagrer må derfor ikke påføre sitt identifikasjonsmerke.

Når videre håndtering, foredling, innpakking eller emballering foregår i en godkjent virksomhet, skal denne virksomheten sette sitt identifikasjonsmerke på varen.

Animaliehygieneforskriften, animaliehygieneforordningen vedlegg II avsnitt I C nr.11

Kommisjonens veiledning til animaliehygieneforordningen, kapittel 5.17 og 5.18

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer