Registrering eller godkjenning av meieri

Publisert 10.01.2013     Sist endret 03.02.2017
Stor osteblokk delt i to
Foto: Mattilsynet

Før dere starter med å lage mat, skal dere registrere driften hos Mattilsynet. Når dere produserer melkeprodukter, må aktiviteten i de fleste tilfeller også være godkjent av Mattilsynet. Godkjenningen gir rett til å omsette melkeproduktene deres i hele EU.

Dere trenger godkjenning for å produsere melk og melkeprodukt for omsetning

Når animalske råvarer foredles, for eksempel fra rå melk til ost, er det krav om at denne aktiviteten skal godkjennes. Dere kan ikke produsere melkeprodukter for omsetning før virksomheten oppfyller alle kravene som stilles til aktiviteten, og er godkjent. I en oppstartsfase kan dere få en tidsbegrenset betinget godkjenning når kravene til infrastruktur og utsyr er oppfylt. I tillegg må dere kunne vise at produksjonen er trygg. Når den betingede godkjenningen utløper, kan dere ikke produsere for omsetning hvis dere ikke har søkt og fått alminnelig godkjenning. Uten godkjenning må driften innstilles.

Skal dere gjøre vesentlige endringer i driften, må dette meldes til Mattilsynet. Selv om dere gjør endringer, trenger dere ikke ny godkjenning når aktiviteten allerede er godkjent.

Godkjenning av aktivitet er gebyrbelagt, se forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Mer om registrering og godkjenning.

Lokal produksjon og salg: Tilstrekkelig med registrering

Hovedkravet er at virksomheter som produserer animalsk mat, skal godkjennes.

Det holder å være registrert om dere:

  • selger direkte til sluttforbruker fra meieri eller på markeder
  • selger til en lokal detaljhandel, for eksempel restaurant eller butikk som serverer eller selger produktet direkte til sluttforbruker. Omsetningen må da være marginal og begrenset.

Mer spesifikt er kravene til marginal og begrenset slik:

  • Salget må foregå til detaljhandel innen samme fylke, innen 10 mil eller i et naturlig salgsområde som nærmeste storby (lokal aktivitet).
  • Mengden skal ikke være mer enn 600 kg pr. uke i gjennomsnitt i løpet av 6 måneder, totalt 15 600 kg (marginal aktivitet).

Registrerte melkevirksomheter skal følge kravene i næringsmiddelhygieneforordningen og deler av animaliehygieneforordningen (animaliehygieneforskriften § 18 og 19).

Mer informasjon om registrering og godkjenning av næringsmiddelvirksomheter

Regler for salg av rå melk

All melk og fløte som omsettes til konsum, skal være varmebehandlet. Se forbud mot salg av rå melk.

Krav til melkeprodusenter: Registrering

Melkeprodusenter, som driver melking og lagring av rå melk på driftsenheten, skal registreres og følge hygienekrav i både næringsmiddelhygieneforskriften og animaliehygieneforskriften. KSL er anerkjent nasjonal retningslinje for melkeprodusenter, og er en hjelp til å følge disse kravene.

Sammensatte produkter: Registrering

Sammensatte næringsmidler inneholder både næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse og foredlede animalske næringsmidler. Hvis dere produserer sammensatte næringsmidler som f. eks spiseis, dessertprodukter eller margarin skal virksomheten registreres dersom dere benytter foredlet melkeprodukt i produksjonsprosessen. Bakgrunnen er godkjenningskravet ikke gjelder for sammensatte næringsmidler. Merk likevel at melk eller melkeproduktene som brukes til å tilberede slike næringsmidler, skal fremstilles og håndteres i samsvar med kravene i animaliehygieneforordningen (art. 1 pkt. 2).

Hvis dere i produksjonen av for eksempel spiseis bruker rå melk som blir pasteurisert i egen virksomhet, skal virksomheten godkjennes.

Definisjoner:

  • Rå melk: melk som er produsert ved sekresjon av melkekjertlene til produksjonsdyr, og som ikke har vært oppvarmet til over 40 °C eller gjennomgått en behandling med tilsvarende virkning.

  • Foredlede melkeprodukter: foredlede produkter som er framstilt ved foredling av rå melk eller ved videre foredling av slike foredlede produkter.

Ompakking av meierivarer: Godkjenning

Virksomheter som pakker om eller stykker melkeprodukter som tidligere var pakket ved en annen bedrift, skal godkjennes. For å sikre sporbarhet skal produktene som er håndtert ved ompakkingsbedriften ha påført identifikasjonsmerke.

Frittstående kjølelager og lager

Se informasjon om lager

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning