Hva er ny mat?


Publisert 25.04.2016 | Sist endret 25.04.2016

Ny mat er næringsmidler som ikke har vært brukt til humant konsum i vesentlig grad innen EØS før 15. mai 1997, og som i tillegg faller inn under en av følgende kategorier:

 1. Næringsmidler og næringsmiddelingredienser med en ny eller bevisst endret primær molekylstruktur.

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  Salatrim (modifiserte triacylglycerider)

 2. Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som består av eller er isolert fra mikroorganismer, sopp eller alger.

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  DHA and EPA-rik olje fra mikroalgen Schizochytrium sp.
  Lykopen fra Blakeslea trispora

 3. Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som består av eller er isolert fra planter, og næringsmiddelingredienser som er isolert fra dyr, med unntak av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er framstilt ved tradisjonelle formerings- eller avlsmetoder, og som erfaringsmessig er sikre å anvende i næringsmidler

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  Lykopen oleoresin fra tomater
  ‘Noni juice’ (juice fra frukten Morinda citrifolia L.)
  Tilsetning av fytosteroler/fytostanoler til smørbart fett, salatdressinger, melkebaserte produkter, soyadrikker og ostebaserte produkter.

 4. Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er framstilt ved en produksjonsprosess som ikke brukes vanligvis, dersom prosessen forårsaker betydelige endringer i næringsmidlenes eller næringsmiddelingrediensenes sammensetning eller struktur, som påvirker deres næringsverdi, stoffskifte eller innhold av uønskede stoffer.

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  Fruktbaserte tilberedninger produsert ved bruk av høytrykkspasteurisering

Definisjonen av ny mat finnes i ny mat-forskriften § 1 i ny mat-forskriften gjennomfører EUs forordning nr. 258/97 om ny mat i norsk regelverk. Ny mat-forordningen ligger som hjelpetekst bakerst i forskriften. Definisjonen finnes i ny mat-forordningens artikkel 1 nr. 2.

EU-kommisjonen har utarbeidet en veiledning som hva som anses som «bruk i vesentlig grad:

Information and Guidance Document «Human Consumption to a Significant Degree (PDF)

 

Er insekter ny mat?

Ny mat som er ekstrahert eller isolert fra insekter eller andre dyr faller innenfor definisjonen av ny mat (næringsmiddelingredienser som er isolert fra dyr – se punkt 3 ovenfor).  Insekter hvor deler er fjernet (f.eks. vinger, føtter, tarmer, etc.) er ny mat. Det kreves godkjenning før slike produkter kan omsettes, hvis disse ikke er omsatt i EØS i vesentlig grad før 15. mai 1997.

Ny mat-forordningen er imidlertid uklar på om hele insekter og andre hele dyr er omfattet av ny mat-definisjonen – og dermed av kravet om forhåndsgodkjenning – på grunn av en «formuleringsfeil» i definisjonen. Definisjonen refererer ikke til hele dyr. Intensjonen har likevel alltid vært at hele dyr skulle være omfattet, og dette er derfor klargjort i ny mat-definisjonen i den nye EU-forordningen om ny mat (forordning (EU) 2015/2283). Forordning (EU) 2015/2283 ble vedtatt i EU 25. november 2015 og vil gjelde fra 1. januar 2018.

Den uklare situasjonen som eksisterer for ny mat-status for hele dyr, og som vil vare inntil det nye regelverket blir gjeldende fra 1. januar 2018, håndteres ulikt i forskjellige land.

Mattilsynet vurderer at hele insekter og andre hele dyr, og tilberedninger laget fra hele dyr, ikke er omfattet av virkeområdet til den gjeldende ny mat-forordningen (forordning 258/97). Denne situasjonen vil likevel forandre seg 1. januar 2018. Hele insekter og andre hele dyr vil fra dette tidspunktet anses som ny mat, hvis det ikke kan dokumenteres bruk i vesentlig grad før 15. mai 1997. Hele insekter og dyr må da være godkjent for å kunne omsettes i EØS.

Det vil være ulike måter å søke på; overgangsordninger hvor søknadsbehandlingen er startet under den gjeldende ny mat-forordningen (258/97), vanlig søknad etter ny forordning, eller forenklet godkjenning i ny forordning for produkter som tilfredsstiller kravene til tradisjonell mat fra tredjeland. Den nye forordningen om ny mat inneholder også overgangsregler (se artikkel 35), som kan tenkes å bli aktuelle for hele insekter. Detaljerte bestemmelser om overgangsordninger er ikke avgjort enda, men EU-kommisjonen skal vedta detaljerte gjennomføringsregler innen 1. januar 2018.

EU-landene har undersøkt hvilke insekter som er omsatt på det europeiske markedet, men ingen av landene har så langt rapportert om vesentlig bruk av insekter på EU-markedet før 15. mai 1997, dvs. at all bruk av insekter høyst sannsynlig kommer til å bli omfattet av den nye forordningen med mindre det kan dokumenteres vesentlig omsetning før 15. mai 1997.

Hensikten bak ny mat-regelverket er å beskytte folkehelsen. Matloven inneholder også et generelt krav om at næringsmidler skal være helsemessig trygge, slik at virksomheter som omsetter hele insekter inntil det nye regelverket uansett må kunne dokumentere at produktet er helsemessig trygt når de omsetter et produkt på markedet.

Se mer informasjon om omsetning av insekter som mat

Se mer informasjon om nytt EU-regelverk om ny mat (forordning (EU) 2015/2283)

Fant du det du lette etter?