Hva er ny mat?

Publisert 25.04.2016     Sist endret 18.12.2017

Ny mat er næringsmidler som ikke har vært brukt til humant konsum i vesentlig grad innen EØS før 15. mai 1997, og som i tillegg faller inn under en av følgende kategorier:

 1. Næringsmidler og næringsmiddelingredienser med en ny eller bevisst endret primær molekylstruktur.

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  Salatrim (modifiserte triacylglycerider)

 2. Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som består av eller er isolert fra mikroorganismer, sopp eller alger.

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  DHA and EPA-rik olje fra mikroalgen Schizochytrium sp.
  Lykopen fra Blakeslea trispora

 3. Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som består av eller er isolert fra planter, og næringsmiddelingredienser som er isolert fra dyr, med unntak av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er framstilt ved tradisjonelle formerings- eller avlsmetoder, og som erfaringsmessig er sikre å anvende i næringsmidler

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  Lykopen oleoresin fra tomater
  ‘Noni juice’ (juice fra frukten Morinda citrifolia L.)
  Tilsetning av fytosteroler/fytostanoler til smørbart fett, salatdressinger, melkebaserte produkter, soyadrikker og ostebaserte produkter.

 4. Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er framstilt ved en produksjonsprosess som ikke brukes vanligvis, dersom prosessen forårsaker betydelige endringer i næringsmidlenes eller næringsmiddelingrediensenes sammensetning eller struktur, som påvirker deres næringsverdi, stoffskifte eller innhold av uønskede stoffer.

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  Fruktbaserte tilberedninger produsert ved bruk av høytrykkspasteurisering

Definisjonen av ny mat finnes i ny mat-forskriften § 1 i ny mat-forskriften gjennomfører EUs forordning nr. 258/97 om ny mat i norsk regelverk. Ny mat-forordningen ligger som hjelpetekst bakerst i forskriften. Definisjonen finnes i ny mat-forordningens artikkel 1 nr. 2.

EU-kommisjonen har utarbeidet en veiledning som hva som anses som «bruk i vesentlig grad:

Information and Guidance Document «Human Consumption to a Significant Degree (PDF)

 

Er insekter ny mat?

Ny mat som er ekstrahert eller isolert fra insekter eller andre dyr faller innenfor definisjonen av ny mat (næringsmiddelingredienser som er isolert fra dyr – se punkt 3 ovenfor).  Insekter hvor deler er fjernet (f.eks. vinger, føtter, tarmer, etc.) er ny mat. Det kreves godkjenning før slike produkter kan omsettes, hvis disse ikke er omsatt i EØS i vesentlig grad før 15. mai 1997.

Ny mat-forordningen (258/97) er imidlertid uklar på om hele insekter og andre hele dyr er omfattet av ny mat-definisjonen – og dermed av kravet om forhåndsgodkjenning – på grunn av en «formuleringsfeil» i definisjonen. Definisjonen refererer ikke til hele dyr. Intensjonen har likevel alltid vært at hele dyr skulle være omfattet, og dette er derfor klargjort i ny mat-definisjonen i den nye EU-forordningen om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) vil gjelde fra 1. januar 2018. Den nye forordningen om ny mat er gjennomført i norsk rett i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Den uklare situasjonen som eksisterer for ny mat-status for hele dyr, og som vil vare inntil det nye regelverket blir gjeldende fra 1. januar 2018, håndteres ulikt i forskjellige land.

Mattilsynet vurderer at hele insekter og andre hele dyr, og tilberedninger laget fra hele dyr, ikke er omfattet av virkeområdet til den gjeldende ny mat-forordningen (forordning 258/97). Denne situasjonen vil likevel forandre seg 1. januar 2018. Hele insekter og andre hele dyr vil fra dette tidspunktet anses som ny mat, hvis det ikke kan dokumenteres bruk i vesentlig grad før 15. mai 1997. Hele insekter og dyr må da være godkjent for å kunne omsettes i EØS.

Hele insekter og andre hele dyr som omsettes lovlig på det norske markedet før 1. januar 2018, vil imidlertid falle inn under overgangsordningen i den nye forordningen om ny mat:

Artikkel 35 (2) i forordning 2015/2283 sier at næringsmidler som

 1. ikke er omfattet av virkeområdet forordning (EF) nr. 258/97 om ny mat, og
 2. som finnes lovlig på markedet før 1. januar 2018, og
 3. som blir omfattet av den nye rettsakten,

fortsatt vil kunne omsettes, inntil det tas en beslutning om godkjenning etter en søknad sendt i henhold til godkjenningsprosedyrene i forordning 2015/2283.

Søknaden kan sendes etter ordinær prosedyre eller som tradisjonell mat fra tredjeland, og må sendes inn innen et tidspunkt som skal spesifiseres nærmere i gjennomføringsreglene som EU-kommisjonen skal vedta innen 1. januar 2018.

EU-kommisjonen har vedtatt gjennomføringsregler som sier at tidsfristen for å sende søknader som det refereres til i artikkel 35(2) i forordning 2015/2283, er 1. januar 2019.

Hele insekter (og tilberedninger laget fra hele insekter) vil være ny mat fra 1. januar 2018. Hele insekter som omsettes lovlig på det norske markedet før 1. januar 2018, kan likevel fortsatt omsettes på det norske markedet etter 1. januar 2018, i henhold til overgangsreglene. Det må sendes en søknad om godkjenning i henhold til forordning 2015/2283 innen 1. januar 2019. Overgangsordningen gjelder for næringsmiddelet (den er ikke spesifikk for virksomheten).

EU-landene har undersøkt hvilke insekter som er omsatt på det europeiske markedet, men ingen av landene har så langt rapportert om vesentlig bruk av insekter på EU-markedet før 15. mai 1997, dvs. at all bruk av insekter høyst sannsynlig kommer til å bli omfattet av den nye forordningen med mindre det kan dokumenteres vesentlig omsetning før 15. mai 1997.

Hensikten bak ny mat-regelverket er å beskytte folkehelsen. Matloven inneholder også et generelt krav om at næringsmidler skal være helsemessig trygge, slik at virksomheter som omsetter hele insekter inntil det nye regelverket uansett må kunne dokumentere at produktet er helsemessig trygt når de omsetter et produkt på markedet.

Se mer informasjon om omsetning av insekter som mat

Se mer informasjon om nytt EU-regelverk om ny mat (forordning (EU) 2015/2283)

Fant du det du lette etter?