Næringsstoffanalyser av barnegrøt og morsmelkerstatning

Publisert 03.07.2007     Sist endret 26.10.2012

Mattilsynet har undersøkt innholdet av sukkerarter, vitamin A, vitamin D, kalsium og jern i et utvalg barnegrøter og morsmelkerstatninger. Resultatene viser at innholdet er i samsvar med regelverket, og at det er rimelig godt samsvar mellom deklarerte og analyserte verdier.

Resultatene viser også at innholdet av disse næringsstoffene er innenfor grenseverdiene gitt i henholdsvis barnematforskriften og morsmelkerstatningsforskriften, og at det stort sett er bra samsvar mellom analyserte verdier og deklarerte mengder.

Om prosjektet

Hensikten med prosjektet har vært å sammenlikne innholdet av sukkerarter, vitaminene A og D, samt mineralene jern og kalsium opp mot krav gitt i aktuelt regelverk. I tillegg er analyserte verdier sammenliknet med deklarerte mengder.

11 barnegrøter og 5 morsmelkerstatninger fra følgende produsenter og importører er med i prosjektet:

  • A/S Nestlé Norge
  • Small People AS
  • HiPP GmbH & Co
  • Holle Baby Food GmbH/Stiftelsen Helios
  • Møller Collett

Analysene i prosjektet er gjennomført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Naturlige variasjoner

Ett visst avvik mellom faktiske verdier og deklarerte mengder må tolereres fordi de deklarerte verdiene bygger på gjennomsnittsverdier av analyserte eller beregnede verdier. I tillegg vil det være en naturlig variasjon i innholdet av de ulike næringsstoffene i råvarene. Næringsstoffenes stabilitet, spesielt vitaminer, kan påvirkes av utenforliggende faktorer som temperatur, lys, eksponering til luft mm., og vil derfor i varierende grad degraderes ved lagring. Det kan derfor i enkelte tilfeller være aktuelt å tilsette mer av det aktuelle vitaminet enn det som deklareres på pakningen (overdosering). En annen faktor som må inkluderes i vurderingen, er måleusikkerhet ved analyse og prøvetaking.

Det finnes ingen regler eller retningslinjer for hva man kan aksepterer i avvik mellom analyserte verdier og deklarerte mengder. I henhold til merkeregelverket skal imidlertid ikke merkingen villede kjøper med hensyn til næringsmiddelets egenskaper, særlig med hensyn til dets art, identitet, kvalitet, sammensetning, mengde, holdbarhet, opprinnelse eller opphavssted, fremstillings- eller produksjonsmåte. Dette innebærer at produsenten må tilstrebe et så lite avvik som mulig mellom analyserte verdier og deklarerte mengder.

Resultatene i prosjektet er ikke av en slik karakter at det er vurdert nødvendig å iverksette tiltak ovenfor aktuelle virksomheter.

Prosjektets del II

Resultatene vist til ovenfor er resultater av dette prosjektets del I. I del II av prosjektet vil de samme produktene som ble analysert i prosjektets del I, bli analysert for innholdet av vitaminene A og D, men denne gangen ved utløpet av produktenes holdbarhetsdato. Analyserte verdier vil bli sammenliknet med krav gitt i gjeldende regelverk og med deklarerte mengder.

Ved å sammenlikne avvikene mellom analyserte verdier og deklarerte mengder ved produksjonstidspunktet og ved utløpt holdbarhetsdato, vil vi få en indikasjon på hvor mye av de aktuelle næringsstoffene som tapes ved lagring og om dette rettferdiggjør en eventuell overdosering av disse vitaminene. Resultatene fra prosjektets del II er forventet i løpet av høsten 2008.

Utviklingstrekk fra 2003 og frem til i dag

I perioden 2003 og frem til i dag er det utført tre analyseprosjekter på barnemat, hvorav to inkluderer morsmelkerstatninger. Ut i fra resultatene oppnådd i disse prosjektene, ser vi at produsentene av barnegrøter har valgt å fjerne tilsettingen av sukker. Dette er meget positivt da nasjonale kostholdsundersøkelser blant barn og unge på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, viser at ett av de viktigste helserelaterte problemene ved kostholdet til barn og unge er et høyt inntak av sukker. Det er sannsynlig at et høyt sukkerinntak øker risikoen for overvekt.

I tillegg vil et høyt inntak av sukker i tidlig sped- og småbarnsalder gi en tilvenning til søtsmak som barnet bringer med seg videre i oppveksten. Mange av barnegrøtene er imidlertid fortsatt søte, da enkelte grøter inneholder tørket frukt, fruktkonsentrat og andre ingredienser som gir søt smak.

Innholdet av kalsium, jern, vitamin A og vitamin D i produktene har holdt seg relativt stabilt. Mengden tilsatte næringsstoffer er imidlertid økt noe i enkelte av produktene.

Norske helsemyndigheter anbefaler industrien å legge seg på et minimumsnivå for tilsetting av vitaminene A og D i grøtprodukter for å hindre at sped- og småbarn skal få i seg for mye av disse næringsstoffene. Selv om tilsettingen av vitaminene A og D ser ut til å ha økt noe, anser vi likevel at innholdet i de flest produktene ligger nær minimumsnivået i barnematforskriften.

Intensivert overvåking

Da barnematforskriften ble gjort gjeldende i norsk regelverk i 2002, var det under forutsetning av at overvåkningen og kontrollen på barnematområdet ble intensivert. Dette prosjektet er et ledd i den intensiverte overvåkningen og en oppfølging av tilsvarende prosjekter som ble gjennomført i 2003/2004 og 2004/2005.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret, tlf. 23 21 68 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret, tlf. 23 21 68 00