Endringer i risikovurderingen av stoffer på C-listen (forordning 1925/2006) - iht. åpenhetsforordningen

Publisert 19.10.2021     Sist endret 19.10.2021

EU har vedtatt forordning (EU) 2021/842, som følge av bestemmelser i forordning (EU) 2019/1381 (åpenhetsforordningen).

Åpenhetsforordningen skal bidra til økt åpenhet i risikoanalysen, og bestemmelsene der er direkte relevant for risikovurderingen av stoffer som er oppført i C-listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler. Forordning (EU) 2021/842 endrer gjennomføringsforordning (EU) 307/2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for anvendelse av artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1925/2006. Forordning (EU) 307/2012 er gjennomført i 1a i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Åpenhetsforordningen er enda ikke innlemmet i norsk lov. Gjennomføringen av forordning (EU) 2021/842 avhenger derfor av at åpenhetsforordningen gjennomføres i norsk regelverk.

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 10.11.2021
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordningen må vedtas i EØS-komiteen før den kan innlemmes i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler). Gjennomføring av forordningen i norsk regelverk avhenger av gjennomføringen av åpenhetsforordningen (forordning (EU) 2019/1381) i Norge.
 

Gjennomføring av åpenhetsforordningen i norsk rett vil kreve Stortingets samtykke, for mer informasjon se her; Åpenhetsforordningen EFSA - regjeringen.no. Det arbeides for å fremme en proposisjon til Stortinget høsten 2021.

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler. Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 69