Regelverksprosess

Revisjon av nasjonal maksimumsgrense for fluorid i kosttilskudd

Publisert 08.03.2019     Sist endret 25.02.2020

Mattilsynet vurderer å fastsette nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften hvor maksimumsgrenser ikke allerede er etablert per 30. mai 2017.

Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose i kosttilskudd er så langt ikke harmonisert innen EØS. Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen. Inntil felles verdier fastsettes, har EØS-landene anledning til å ha nasjonale bestemmelser som regulerer dette innenfor de rammene som EØS-avtalen setter.

De nasjonale minimums- og maksimumsgrensene som var fastsatt i den tidligere vitamin- og mineraltilskuddforskriften fra 1986  ble videreført da kosttilskuddforskriften ble fastsatt i 2004. Fordi de nasjonale maksimums- og minimumsgrensene i kosttilskuddforskriften ble etablert lenge før kosttilskuddirektivet, var de ikke fastsatt ut fra kriteriene som er definert i kosttilskuddirektivet. Maksimumsgrensene for de vitaminene og mineralene som ikke allerede er revidert i henhold til kriteriene for fastsettelse av maksimumsgrenser som er angitt i kosttilskuddirektivet (artikkel 5), ble derfor opphevet 30. mai 2017.

Norske myndigheter vil så raskt som mulig, når det eksisterer faglig grunnlag for det og i påvente av at arbeidet med felles grenseverdier starter opp igjen i EU, etablere nye maksimumsgrenser for de vitaminene og mineralene hvor grenseverdiene ble opphevet 30. mai 2017.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn (jf. kosttilskuddirektivet artikkel 5); øvre sikre inntaksnivå for vitaminer og mineraler og inntak fra andre kilder i kosten. Det skal også tas hensyn til  referanseinntaket for populasjonen (anbefalt inntak).

Gjennomgangen av grenseverdiene for vitaminene og mineralene i kosttilskuddforskriften er en trinnvis prosess, fordi det må foreligge vurderinger av inntak og risikovurderinger fra relevante fageksperter som grunnlag for endringer av grenseverdiene. Mattilsynet vurderer nå molybden.

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til prosessen med revidering av de nasjonale maksimumsgrensene. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Bestilling av inntaksvurderinger og eksponeringsscenarier

Bestilling til VKM av inntak og eksponeringsscenarier for fluorid i kosttilskudd.

 

 
 
VKM publiserer inntaksvurderinger og eksponeringsscenarier for fluorid i kosttilskudd.
30. august 2019 
 
Høring

Mattilsynet vurderer om det er behov for å endre kosttilskuddforskriften.

Eventuelle endringer i kosttilskuddforskriften vil sendes på høring.

Ikke bestemt 
Vurdering av høringssvar og forslag til forskrift

 

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter forskrift om endring i kosttilskuddforskriften. Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf. 22 77 89 69