Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for mangan, vitamin K og krom i kosttilskudd

Publisert 20.07.2017     Sist endret 05.12.2019

Mattilsynet vurderer å fastsette nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften hvor maksimumsgrenser ikke allerede er etablert per 30. mai 2017.

Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose i kosttilskudd er så langt ikke harmonisert innen EØS. Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen. Inntil felles verdier fastsettes, har EØS-landene anledning til å ha nasjonale bestemmelser som regulerer dette innenfor de rammene som EØS-avtalen setter.

De nasjonale minimums- og maksimumsgrensene som var fastsatt i den tidligere vitamin- og mineraltilskuddforskriften fra 1986  ble videreført da kosttilskuddforskriften ble fastsatt i 2004. Fordi de nasjonale maksimums- og minimumsgrensene i kosttilskuddforskriften ble etablert lenge før kosttilskuddirektivet, var de ikke fastsatt ut fra kriteriene som er definert i kosttilskuddirektivet. Maksimumsgrensene for de vitaminene og mineralene som ikke allerede er revidert i henhold til kriteriene for fastsettelse av maksimumsgrenser som er angitt i kosttilskuddirektivet (artikkel 5), ble derfor opphevet 30. mai 2017.

Norske myndigheter vil så raskt som mulig, når det eksisterer faglig grunnlag for det og i påvente av at arbeidet med felles grenseverdier starter opp igjen i EU, etablere nye maksimumsgrenser for de vitaminene og mineralene hvor grenseverdiene ble opphevet 30. mai 2017.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn (jf. kosttilskuddirektivet artikkel 5); øvre sikre inntaksnivå for vitaminer og mineraler og inntak fra andre kilder i kosten. Det skal også tas hensyn til  referanseinntaket for populasjonen (anbefalt inntak).

Gjennomgangen av grenseverdiene for vitaminene og mineralene i kosttilskuddforskriften er en trinnvis prosess, fordi det må foreligge vurderinger av inntak og risikovurderinger fra relevante fageksperter som grunnlag for endringer av grenseverdiene. Mattilsynet vurderer nå mangan, vitamin K og krom.

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til prosessen med revidering av de nasjonale maksimumsgrensene. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Bestilling av inntaksvurderinger og eksponeringsscenarier

Bestilling til VKM av inntaksvurderinger og eksponeringsscenarier for mangan, vitamin K og krom i kosttilskudd.

 

Mattilsynet tar imot innspill til bestillingsteksten. Innspill må sendes skriftlig innen 18. august til svvas@mattilsynet.no. Formålet med denne høringen er at bransjen og andre interesserte kan korrigere eventuelle feil eller mangler i bestillingsteksten.  Mattilsynet vil vurdere alle innspill, men presiserer at ikke alle innspill kan etterkommes.

 

Frist: 18.08.2017
 
VKM publiserer vurdering av krom i kosttilskudd
 14.03.2018
 
Høring

Mattilsynet vurderer om det er behov for å endre kosttilskuddforskriften.

Eventuelle endringer i kosttilskuddforskriften vil sendes på høring.

Dato: Ikke bestemt 
Vurdering av høringssvar og forslag til forskrift

Mattilsynet vurderer om det er behov for å endre kosttilskuddforskriften.

 

Eventuelle endringer i kosttilskuddforskriften vil sendes på høring.

Dato: Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter forskrift om endring i kosttilskuddforskriften.

 

Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Dato: Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver i seksjon merking og kvalitet, Hovedkontoret, tlf. 22 77 89 69