Yohimbe/yohimbin - kan være helsefarlig

Publisert 25.01.2017     Sist endret 25.01.2017

Yohimbe Pausinystalia johimbe (Corynanthe yohimbe) og/eller yohimbin (alkaloid fra barken og bladene hos yohimbe) i kosttilskudd og i andre næringsmidler kan være helsefarlig.

Flere kliniske studier og pasientrapporter viser at bruk av Yohimbe kan føre til alvorlige bivirkninger som høyt blodtrykk, maniske symptomer, angst, agitasjon, bevissthetstap, svimmelhet, søvnløshet, kvalme, frysninger, hallusinasjoner og muskulær dysfunksjon (EFSA Scientific Opinion on the evaluation of the safety in use of Yohimbe).

Yohimbe og yohimbin er oppført på C-listen i vedlegg 3 i forordning (EF) nr. 1925/2006 (implementert i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer). C-listen er en midlertidig liste over stoffer som er under vurdering med hensyn til helsemessig sikkerhet. Det er identifisert potensielt helseskadelige effekter for disse stoffene, men det eksisterer samtidig vitenskapelig usikkerhet. Innen fire år etter at et stoff er oppført i C-listen skal det avgjøres om stoffet skal tillates, om det skal tillates med bruksbetingelser (B-listen) eller forbys (A-listen). Stoffer i C-listen er ikke harmoniserte, og de forskjellige landene kan ha nasjonale bestemmelser om stoffene inntil det tas en avgjørelse på fellesskapsnivå. Flere land har forbudt bruk av yohimbe i næringsmidler

Mattilsynet mener at forbrukerne bør beskyttes mot potensiell alvorlige risiko ved inntak av yohimbe/yohimbin. I fravær av kunnskap om hvilken dose som kan være helsefarlig, anser Mattilsynet at bruk av yohimbe/yohimbin i næringsmidler ikke oppfyller matlovens krav om helsemessig trygge næringsmidler (Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. § 16).

Fant du det du lette etter?