Retningslinje - hva skal søknaden om tilsetting inneholde?

Publisert 10.12.2012     Sist endret 20.06.2016

Retningslinjene skal benyttes ved søknader om tillatelse til tilsetting av vitaminer, mineraler og/eller aminosyrer til næringsmidler.

Den norske søknadsplikten

Tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer er søknadspliktig i Norge, jf. § 4 og § 6 i  Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler. Denne forskriften innlemmer også forordning (EF) 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikingsforordningen) i norsk regelverk. Søknadsplikten gjelder både når stoffet tilsettes direkte, og når det brukes en eller flere ingredienser som har slik tilsetning.

Når det gjelder vitaminer og mineraler vil den nasjonale søknadsplikten videreføres inntil EU har vedtatt felles maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler, og grensene er trådt i kraft i norsk regelverk. Søknadsplikten for aminosyrer videreføres uten tidsbegrensning.

Les mer om søknadsplikten, risikovurdering foretatt av VKM og Mattilsynets behandling av søknader i relaterte artikler på temasiden for Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer.

Krav til søknadene

Søknad om vitamin og/eller mineral skal inneholde:

 1. Opplysninger om produsent og importør, slik som navn, adresse, importsted, produksjonssted, organisasjonsnummer, telefonnummer mv.
   
 2. Bekreftelse på at søker er registrert virksomhet i Mattilsynet via mattilsynets skjematjeneste.
  • Forklaring: Mattilsynet ber om at det er en norsk virksomhet som står som formell søker, og at denne virksomheten er registrert i Mattilsynet. Dette er nødvendig for at Mattilsynet skal kunne føre tilsyn med virksomheten i etterkant av at søknaden er behandlet.
 3. Beskrivelse av produktet, med produktnavn
   
 4. Ingrediensliste og næringsdeklarasjon/oppskrift/resept som viser mengden av produktets ulike ingredienser
   
 5. Opplysninger om energiinnhold per 100 gram evt. 100 ml
   
 6. Opplysninger om mengden tilsatte vitaminer/mineraler per 100 gram
   
 7. Opplysninger om mengden tilsatte vitaminer/mineraler per 100 kcal
  • Forklaring: Den berikingsmodellen Mattilsynet bruker som utgangspunkt for behandlinger av søknader gir maksimumsgrenser for tillatt tilsetning målt i mg/100 kcal eller µg/100 kcal av næringsmiddelet. Selve tillatelsene blir gitt som milligram eller mikrogram pr. 100 gram eller 100 milliliter. Det er derfor vi ber om opplysninger både om energiinnhold pr 100 g, mengden tilsatt stoff pr 100 g og pr 100 kcal.
 8. Opplysninger om næringsmidlets totale innhold (summen av naturlig forekommende og tilsatt mengde) av alle vitaminer/mineraler som er tilsatt
  • Forklaring: EU-forordningen om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler artikkel 6(1) sier at «når et vitamin eller et mineral tilsettes i næringsmidler, skal den samlede mengden av vitaminer eller mineralet som finnes i næringsmidlet [….] ikke overstige største mengde (maksimumsmengde) […]». Mattilsynet vurderer den tilsatte mengden ved behandling av søknader, men trenger likevel opplysninger om forholdet mellom tilsatt og naturlig mengde i produktet.
 9. Opplysninger om hvilken forbindelse hvert tilsatt næringsstoff inngår i.
 10. Dersom søknaden gjelder et lettprodukt, oppgis energiinnholdet også for det analoge ikke-lettproduktet
  • Forklaring: Modellen Mattilsynet bruker som grunnlag for vurdering av søknader relaterer seg til energiinnholdet i matvarene. I henhold til Mattilsynets praksis vil noen matvarer som er energireduserte vurderes med utgangspunkt i sine analoge ikke-lettprodukter. Dette gjelder først og fremst drikker som er søtet med kunstig søtstoff.
 11. Opplysninger om produktet skal markedsføres overfor en bestemt brukergruppe.
 12. Hvis vitaminene /mineralene er tilsatt for å erstatte næringsstoffer som har gått tapt under produksjonsprosessen (restitusjon), men samtidig overstiger det opprinnelige næringsinnholdet, må det gis opplysninger om hvor stor andel av tilsettingen som overskrider restitusjonen.
  • Forklaring: Restitusjon er i utgangspunktet ikke søknadspliktig. Hvorvidt tilsetting som beskrevet i punkt 12 er søknadspliktig vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknad om aminosyre skal inneholde:

 1. Opplysninger om produsent og importør, slik som navn, adresse, importsted, produksjonssted, organisasjonsnummer, telefonnummer mv.

 2. Bekreftelse på at søker er registrert virksomhet i Mattilsynet via mattilsynets skjematjeneste.
  Forklaring: Mattilsynet ber om at det er en norsk virksomhet som står som formell søker, og at denne virksomheten er registrert i Mattilsynet. Dette er nødvendig for at Mattilsynet skal kunne føre tilsyn med virksomheten i etterkant av at søknaden er behandlet.
   
 3. Beskrivelse av produktet, med produktnavn

 4. Ingrediensliste og næringsdeklarasjon/oppskrift/resept som viser mengden av produktets ulike ingredienser

 5. Opplysninger om energiinnhold per 100 gram
   
 6. Opplysninger om mengden tilsatte vitaminer/mineraler/aminosyrer per 100 gram evt. per 100 ml. For tilsetning av aminosyrer til kosttilskudd ber vi også om opplysninger om døgndose.

Les mer om Mattilsynets vurdering av søknader i artikkelen Risikovurdering og behandling av søknadar

Hvem skal søke

Norske produsenter eller norske virksomheter som ønsker å importere et næringsmiddel som er tilsatt vitaminer, mineraler og/eller aminosyrer skal søke.

Ved import er det norsk importør som skal stå som formell søker.

Mattilsynets vedtak

Eventuelle tillatelser gis til norsk pliktsubjekt (norsk produsent eller norsk importør) under vilkår av at produsent og/eller importør til enhver tid kan dokumentere at produktene inneholder den tillatte mengden av de ulike stoffene i form av relevante analysesertifikater eller annen tilfredsstillende dokumentasjon, samt at presentasjon og merking er i tråd med de ulike relevante merkebestemmelser.

Søkers ansvar

Det er søker sitt ansvar at:

Gebyr

I henhold til Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, er søknader gebyrbelagt og vil pålegges norsk pliktsubjekt. I følge § 7 i forskriften skal gebyret innbetales etterskuddsvis og det forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. For hver faktura skal det i tillegg betales et administrasjonsgebyr på 100 kr.

Mattilsynet krever for tiden ikke gebyr for behandling av søknader som kun gjelder aminosyrer.

Søknaden sendes til

Mattilsynet
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Les mer om hva søknadsplikten for tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer omfatter, og andre relevante artikler på temasiden for Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer

 

Fant du det du lette etter?