Faktaartikkel

Krav til transport av mat

Publisert 11.12.2012     Sist endret 18.10.2016

Transport er et viktig ledd i matvarekjeden. Regelverket er laget for å sikre at dette skjer på en forsvarlig måte.

Denne oversikten gir deg svar på de mest sentrale spørsmålene som gjelder transport av næringsmidler. Den tar spesielt for seg kravene til matvarer under transport fra en produsent eller importør frem til detaljist. Med transportmidler menes her lasterom i kjøretøyer, tog, fly og i en viss utstrekning båter, samt containere for land- sjø- og lufttransport, dvs. der matvarene oppbevares under transporten.

Alle transportmidler må følge regelverket

Hygieneforskriftene tar utgangspunkt i at transportmidlene skal være egnet til transport av næringsmidler. Først og fremst skal de ha en hygienisk standard som beskytter næringsmidlene mot forurensning. De skal være bygget og utformet slik at de kan rengjøres og om nødvendig desinfiseres på en tilfredsstillende måte. Videre må de være slik konstruert og utstyrt at de er i stand til å oppfylle eventuelle temperaturkrav til varene som transporteres.

Det er vesentlig at de som jobber med transport og rengjøring av transportutstyret får den opplæring som er nødvendig for å sikre mattryggheten og regelverkskravene. Dette gjelder alt fra opplæring i rengjøringsprosedyrer og personlig hygiene til å få kunnskap om de ulike produktene som skal fraktes.

Det er ingen betingelse at transportmidlene bare brukes til transport av næringsmidler, forutsatt at forskriftskravene som gjelder de enkelte næringsmidler er oppfylt. Generelt stilles det strengere krav til transport av lett bedervelige næringsmidler enn til transport av holdbare og bestandige næringsmidler, se eget punkt om samtransport. Et tilfredsstillende rengjøringsprogram for transportmidlet, i tillegg til nødvendig innpakking og emballering av varene kan sikre at næringsmidlene ikke blir forurenset eller ødelagt under transporten.

Temperaturkrav til transporten og transportmidlene

Lett bedervelige og dypfryste næringsmidler skal oppbevares ved bestemte temperaturer. Temperaturkravet vil i all hovedsak fremgå av merkingen av produktet og vil normalt være:

  • Lett bedervelige næringsmidler bør transporteres ved 4 ºC eller lavere, med mindre et produkt er merket med en annen oppbevaringstemperatur. 
  • Dypfryste næringsmidler skal oppbevares slik at temperaturen er -18 °C eller kaldere i hele næringsmidlet.

Temperaturmålinger

Utstyr for transport skal ha måleutstyr som viser riktig lagringstemperatur. Måleutstyret skal være slik plassert at det er enkelt å lese både for transportøren og kontrollmyndigheten. Måleutstyret skal leses regelmessig og minst så ofte som nødvendig for å dokumentere at temperaturkravet er oppfylt. Transportmidler som brukes til dypfryste næringsmidler skal ha utstyr for automatisk registrering av temperaturen, se punkt under.

Automatiske temperaturmålinger

Ved transport av dypfryste næringsmidler skal transportmidlet være utstyrt med måleutstyr som foretar en automatisk registrering av temperaturen i lagringsrommet. Målinger fra en slik temperaturlogger (termograf) skal markeres med dato og oppbevares hos virksomheten i minimum 1 år. Kravet til termograf gjelder ikke transport av dypfryste varer ved lokal distribusjon under 2 timer.

Automatisk registrering av temperaturen skal også skje ved transport av kvernet og tilberedt kjøtt. Transportmidler som brukes til slike kjøttvarer må derfor ha installert termograf.

Krav til dokumenter ved transport

Det er ikke lengre krav om at et eget dokument /handelsdokument skal følge varen for å kunne identifisere den. Det er likevel et krav om at produktene skal kunne spores. Hensikten med sporbarhet er å kunne spore opp hvor et produkt kommer fra, hvis man har behov for det, for eksempel hvis produktet skulle vise seg å inneholde farlig smitte eller parasitter.

Det er opp til hver enkelt virksomhet å sikre sporbarheten for sitt produkt. Navn og adresse til driftsansvarlig for både mottaker og leverandør av varen skal være kjent. Ved å benytte «ett skritt tilbake»- «ett skritt frem» prinsippet er det mulig for begge parter å identifisere sine leverandører og kunder.

For å sikre trygg mat til forbrukerne er det viktig at hvert ledd ivaretar sin del av ansvaret. Kravene til internkontroll skal gjøre det enklere for transportører å oppfylle kravene i regelverket. At bestemmelsene om transport er oppfylt i praksis, kan bl.a. skje gjennom nødvendig dokumentasjon fra de involverte aktører.

Ulike transportmidler

Spesialtransport

Bestemmelser for enkelte spesialtransporter i tanker, containere etc. fremgår av næringsmiddelhygieneforskriften. Utgangspunktet er at transportutstyr av denne type skal være forbeholdt matvarer. For bulktransport av oljer, fettstoffer og råsukker på sjøgående fartøy er det gjort et unntak fra denne regelen, så fremt tankene blir rengjort i tråd med kravene som stilles i forskriften, og dokumentasjon på dette fremlegges. Nevnte forskrift inneholder en fortegnelse over stoffer som kan transporteres i slike beholdere.  

Sjøgående transport

Reglene for transport av næringsmidler gjelder også når næringsmidlene befinner seg om bord på fartøy. Dette har særlig betydning ved transport av matvarer om bord i ferjer og lokale fraktefartøy, der transportøren må sikre seg at varene blir håndtert og oppbevart slik at kravet til temperatur og hygiene er oppfylt. Avsenderen må gjøre det som er nødvendig for å sikre at forsendelsen håndteres på en tilfredsstillende måte av transportøren.

Samtransport

Behovet for en rasjonell og effektiv varedistribusjon reiser ofte spørsmål om man kan transportere poteter, frukt og grønnsaker sammen med lett bedervelige næringsmidler som kjøtt og fisk, eller dypfryste næringsmidler for den del. Det er i prinsippet ikke noe i veien for at transport av disse næringsmidlene kan skje på samme kjøretøy, så lenge de generelle transportbetingelsene nevnt ovenfor er i varetatt. Dersom transportmidlene/containere brukes til transport av noe annet enn næringsmidler, eller til transport av ulike næringsmidler samtidig, skal produktene holdes godt adskilt.

Det kan derfor være nødvendig å tilpasse varenes emballering, isolering og plassering i transportmidlet for at varenes ulike behov blir ivaretatt.

Omlastingsterminaler

Omlasting av næringsmidler fra et transportmiddel til et annet innebærer som regel at varene oppbevares i kortere tid utenfor transportmidlet, noe som i følge næringsmiddelhygieneforskriften er tillatt dersom krav til ubrutt kjølekjede er ivaretatt

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer