Faktaartikkel

Generell informasjon om lagervirksomhet

Publisert 15.01.2013     Sist endret 06.03.2017

Frittstående kjøle- og fryselager for animalske næringsmidler (unntatt for honning og egg) skal godkjennes.

Mattilsynet har tidligere ikke krevd at frittstående kjøle- og fryselager skal godkjennes, kun registreres. Mattilsynet har endret praksis og krever at alle frittstående kjøle- og fryselager skal godkjennes.  Vi viser til krav om godkjenning av næringsmidler som håndterer animalske næringsmidler i animaliehygieneforordningen artikkel 4.

Krav om godkjenning gjelder alle kjøle- og fryselager som lagrer animalske næringsmiddel, unntatt de som lagrer egg, honning eller kjøtt fra sjøpattedyr. Kravet gjelder ikke lager som er en integrert del av en produksjonsvirksomhet.

Ved søknad om godkjenning, skal det samtidig registreres om lageret kan oppbevare ufortolla varer. Hensikten med dette er at Mattilsynet skal få en oversikt over hvilke tollager som tar imot næringsmiddel. 

Du registrerer din virksomhet ved å benytte Registrering ved nyetablering eller endring av næringsvirksomhet.

Lokaler og planløsning

Ut fra sitt kjennskap til matvarenes sammensetning og holdbarhet bestemmer produsenten ut fra en farevurdering hvilken temperatur matvarene skal lagres og omsettes ved. Næringsmiddelregelverket stiller krav til driftsansvarlig om riktig temperatur ved kjølelagring og fryselagring av matvarer.

Oppbevaringstemperatur

Riktig oppbevaringstemperatur hindrer bakterieoppvekst i næringsmidlene, og sikrer matvarenes kvalitet og holdbarhet.

 Dersom temperaturangivelse ikke er fastsatt eller angitt, skal lett bedervelige næringsmidler oppbevares, transporteres og omsettes ved +4 ˚C eller lavere. Under forutsetning av at matvaresikkerheten ivaretas, er det likevel tillatt at slike matvarer oppbevares ved annen temperatur i kortere perioder, når det er nødvendig ut fra den praktiske håndtering ved bearbeiding, utstilling eller servering av matvarene.

Kjølelagring

Lettbedervelige næringsmidler skal oppbevares kjølig og ved den temperatur som er oppgitt på næringsmidlet. Hvis det ikke er påført noen oppbevaringstemperatur, skal næringsmidlene oppbevares ved 4 ˚C eller kaldere, jf næringsmiddelhygieneforskriften kap. V, § 12.

Varigheten av opphold utenfor kjølekjeden er blant annet avhengig av type matvare og fare for vekst av sykdomsfremkallende bakterier. Oppbevaring ved romtemperatur vil bidra til at holdbarheten til lett bedervelige matvarer blir vesentlig redusert.

Fryselagring

Fryselagring av næringsmidler bør skje ved temperaturer på -18 ˚C eller kaldere.         

Personlig hygiene

Det er viktig at alle som arbeider med mat generelt og de som jobber i næringsmiddelvirksomheter har god personlig hygiene. Ethvert arbeidssted bør ha rutiner for sine ansatte når det gjelder eventuell forekomst av smittsomme sykdommer og gode rutiner for bruk av arbeidstøy. Det bør være et klart skille mellom rent og urent arbeidstøy, på lik linje med rent og skittent utstyr ellers.

Hold skadedyr vekk

Lokaler der mat håndteres skal holdes fritt for insekter og skadedyr.

Gode forebyggende tiltak kan være:

  • Gode renholdsrutiner.

  • God orden og ryddighet på utearealene, områder for lasting og lossing og i lagerrom for utstyr og rekvisita.

  • Sikre at bygningsmessige konstruksjoner er tette, blant annet ved å påse at det ikke finnes åpninger der rør og elektriske kabler føres gjennom vegg, at dører og porter er tettsluttende og at det er montert fluenetting på vinduer og luker som kan åpnes.

  • Tilstrekkelig antall stasjonære avfallsbeholdere utendørs. Disse skal være hele og rene og ha lokk.

  • Vareleveranser kontrolleres mot mulig nærvær av skadedyr før de tas inn i lokalene

  • Gjennom internkontrollen skal virksomheten rapportere enhver observasjon som indikerer at skadedyr er kommet inn i lokalene slik at tiltak raskt kan komme i gang.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor på 22 40 00 00.Kontaktinformasjon

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor på 22 40 00 00.