Regelverksprosess

Endring av forskrift om prøvetaking og analyser av visse forurensende stoffer i næringsmidler

Publisert 19.12.2019     Sist endret 26.02.2020

EU er i sluttfasen med å fastsette grenseverdier for 3-monoklorpropandiol (3-MCPD)-fettsyreestere, glysidylfettsyreestere og perklorat i næringsmidler (Forordning (EF) nr. 1881/2006). I tillegg inneholder Kommisjonsforordning (EU) 2017/2158 referanseverdier for akrylamid i visse matvarekategorier og krav om tiltak for å redusere tilstedeværelsen.

Forordning (EF) nr. 333/2007 fastsetter spesifikke ytelseskriterier som skal oppfylles ved analyser av forurensende stoffer i mat. Den gjelder i dag for analyser av bly, kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn, uorganisk arsen, 3-MCPD og polysykliske aromatiske hydrokarboner. EU har nå fastsatt endringsforordning (EU) 2019/2093 som endrer forordning (EF) nr. 333/2007.

Endringene omfatter:

  • De spesifikke ytelseskriteriene vil også omfatte 3-MCPD fettsyreestere, glycidylfettsyreestere, perklorat og akrylamid i næringsmidler.
  • EUs referanselaboratorier (EURL) har utarbeidet et veiledningsdokument om estimering av deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiseringsgrensen (LOQ) for analyser av forurensende stoffer i fôr og mat. Rettsakten gjennomfører tilpasninger i definisjonene av deteksjonsgrensen og kvantifiseringsgrensen i forordning (EF) nr. 333/2007 i henhold til veiledningsdokumentet.

Tidslinje for dette arbeidet:

Endring av forskrift om prøvetaking og analyser av visse forurensende stoffer i næringsmidler

Mattilsynet sender på høring endringer i forordning (EF) nr. 333/2007.

 

 

 

Høringsfrist: 31.01.2020
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34