Regelverksprosess

Endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Publisert 26.02.2013     Sist endret 19.07.2021

I forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften) finnes det en liste – tabell 1  som viser hvilke legemidler som kan brukes til matproduserende dyr, og hvor store restmengder av de ulike legemidlene som er tillatt i fett, lever, nyre osv. fra ulike dyrearter. Listen endres stadig.

Av og til kommer nye legemidler på listen. Oftere gjelder endringene legemidler som allerede finnes på listen, som f. eks at et legemiddel får MRL for flere dyrearter enn før. Dette medfører at legemiddelprodusenten kan markedsføre legemidlet også for de nye artene. Det medfører også som regel kortere tilbakeholdelsestid ved slakt av dyr fra de nye artene. Det betyr ingenting for bruken av legemiddelet. Så lenge det er tillatt brukt til én matproduserende art, kan det brukes til alle.

Forslagene om endring sendes på seks ukers høring før endringene kan fastsettes. Endringene kan først vedtas i Norge når de er tatt inn i EØS-avtalen. Men før endringene er tatt inn i EØS-avtalen, kommer det i mellomtiden flere endringer som legges ut på høring. Derfor vil Norge alltid henge litt etter EU-landene i å gjennomføre endringene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Regelverksfastsettelse 13. juli 2021

Mattilsynet fastsetter 13. juli en endringsforskrift som tar forordningen 2021/621 inn i norsk regelverk. Forordningene endrer maksimale grenseverdier (MRL) for rester av legemiddelrester i mat og fôrvarer.

 

Forordningen setter maksimal grenseverdi for rester av legemidler i mat.

 

 13.07.2021
Høring: Forslag om endring av legemiddellisten for imidakloprid

 

Høringsfrist: 05.07.2021
 
Høring: Forslag om endring av legemiddellisten for diflubenzuron

 

Høringsfrist: 10.02.2020
 
Høring: Forslag om endring av legemiddellisten for Bambermysin og Ciklesonid

 

 

Høringsfrist 12.05.2020
 
Høring: Forslag om endring av legemiddellisten for Bupivakain og Lidokain.

 

Høringsfrist 10.02.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Christine Børnes, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet og drikkevann, hovedkontoret,

tlf. 22 77 80 54