Rapport

Miljøgifter i fisk 2018 - fremmedstoffer i mesopelagiske fiskearter fra norske farvann

Publisert 02.11.2018     Sist endret 02.04.2020

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018» undersøkte de mesopelagiske fiskeartene nordlig lysprikkfisk, liten laksetobis og laksesild tatt i Norskehavet og Sognefjorden. Resultatene viste lave nivåer av de fleste stoffer, bortsett fra kadmium i nordlig lysprikkfisk og bly i liten laksetobis, begge fra Norskehavet, som oversteg grenseverdier for omsetning av næringsmidler til humant konsum.

Hva undersøkte vi:

Nordlig lysprikkfisk (Benthosema glaciale, 28 samleprøver), laksesild (Maurolicus muelleri, 1 samleprøve) og liten laksetobis (Arctozenus risso, 5 samleprøver). Prøvene ble samlet inn i Norskehavet og Sognefjorden.

Tidsrom:

Juni- september 2016

Hva lette vi etter:

Metaller: kvikksølv, kadmium, bly og arsen.

Organiske miljøgifter: dioksin, dioksinlignende polyklorerte bifenyl (PCB), PCB6, PCB7, perfluorerte akrylstoff (PFAS), klorerte pestisider og brommerte flammehemmere (PBDE).

Fettsyresammensetning: Erukasyre og voksestere.

Hva fant vi:

Nordlig lysprikkfisk: Lave konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter, men kadmiumkonsentrasjonen i prøvene fra Norskehavet oversteg grenseverdien på 0,05 mg/kg våtvekt. Mengden voksestere i nordlig lysprikkfisk var 105g/kg våtvekt.

Laksesild: Kun prøvetatt i Sognefjorden. Lave konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter under grenseverdi.

Liten laksetobis: Lave konsentrasjoner av de fleste metaller og organiske miljøgifter under grenseverdi for humant konsum. Bly ble funnet i konsentrasjon over grenseverdi på 0,3 mg/kg våtvekt. Liten laksetobis ble kun prøvetatt ved en stasjon i Norskehavet. Det trengs flere analyser for å si noe om det generelle blyinnholdet i denne arten. Andelen voksestere i nordlig lysprikkfisk var 130g/kg våtvekt.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner