Rapport

Miljøgifter i fisk 2020: Fremmedstoffer i vanlig uer og snabeluer fra norske farvann

Publisert 06.04.2020     Sist endret 06.05.2020

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016-2018» har over tre år utført en omfattende kartlegging av miljøgifter i snabeluer og vanlig uer. Fiskeprøvene ble tatt i Norskehavet og Barentshavet. Nivået av fremmedstoffer i fiskefilet fra begge artene er generelt lavt og ligger under grenseverdier for omsetning av næringsmidler.

Hva undersøkte vi:
  • Vanlig uer (Sebastes norvegicus) 233 stk
  • Snabeluer (Sebastes mentella) 522 stk
Tidsrom:

2016 - 2018

Hva lette vi etter:

Metaller: kadmium, bly, kvikksølv m.fl.

Organiske miljøgifter: Dioksiner og PCB, bromerte flammehemmere (PBDE, HBCD, og TBBPA), klorerte pesticider, per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS)

Hva fant vi:

Både snabeluer og vanlig uer er fiskearter som vokser sent og lever lenge. De har derfor potensiale til å akkumulere høye nivåer av miljøgifter.

Resultatene fra undersøkelsen viser at nivået av miljøgifter var lavere enn gjeldende grenseverdier for kvikksølv, kadmium, bly, sum dioksiner og dioksinlignende PCB og sum ikke-dioksinlignende PCB (PCB6).

Konsentrasjonen av uønskede stoffer var noe høyere i snabeluer enn i vanlig uer, noe som kan forklares med at snabeluer vokser senere enn vanlig uer.

Selv om nivåene i fiskefilet var lave, ble det funnet uvanlig høyt nivå av kadmium i lever av snabeluer sammenlignet med kadmiumnivåer i lever av andre fiskearter i norske farvann. Lever av snabeluer er ikke vanlig å spise, og Mattilsynet fraråder generelt å spise fiskelever fra selvfangst.

Oppdragstaker:

Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner