Rapport

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015

Publisert 08.11.2017     Sist endret 08.11.2017

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2015. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er i tråd med regelverket, og at animalsk mat ikke inneholder ulovlige eller helseskadelige mengder forurensende stoffer.

Hva undersøkte vi:

Fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning

Tidsrom:

2015

Hva lette vi etter:

I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, kjøtt og innmat, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest. Prøver av elg, hjort og rådyr blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Hva fant vi:

Det ble tatt i alt 4118 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler i mengder som var over grenseverdiene. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Analysene viste ingen konsentrasjoner av legemiddelrester, tungmetaller eller miljøgifter i maten som tydet på ulovlig bruk av legemidler eller andre stoffer.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner