Scenariaofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe