Tungmetaller og andre grunnstoffer

Publisert 20.01.2013     Sist endret 20.01.2013

Tungmetaller og andre grunnstoffer fins sjelden i ren form. Det fins en viss mengde av dem i naturen. De vil verken produseres eller forsvinne men vil kunne frisettes fra mer stabile bindinger i berggrunnen og kan inngå i kjemiske forbindelser med forskjellig giftighet. Noen grunnstoffer er livsnødvendige i lave konsentrasjoner, men giftige i høye som for eksempel selen, fluor, kobber og krom. Andre har ingen kjent biologisk funksjon, så som kadmium, kvikksølv og bly.  Grunnstoffene kan foreligge i forskjellige kjemiske former med forskjellig giftighet.  Kjente eksempler på dette er kvikksølv og arsen. For kvikksølv er den organiske kvikksølvformen metylkvikksølv er giftig, mens uorganiske kvikksølvformer har lav giftighet. Det er omvendt for arsen der organiske arsenforbindelser har svært lav giftighet, mens uorganiske arsenforbindelser har høy giftighet. 

For at et grunnstoff i maten skal være giftig, må det kunne løses opp, kunne tas opp over tarm og ha negativ virkning i kroppen.

Tungmetaller er en gruppe grunnstoffer med egenvekt  >5g/cm3 og omfatter bly, kadmium, kvikksølv, nikkel,  krom og sink. Det er fastsatt øvre grenseverdi for bly, kadmium og kvikksølv i visse næringsmidler og fôr.

Av andre grunnstoffer enn tungmetallene er det arsen og fluor som er mest interessante når det gjelder eksponering via mat og uønskede effekter på helse. Det er ikke fastsatt øvre grenseverdi for arsen og fluor i mat, men i fôr er det fastsatt øvre grenseverdi for begge stoffene.  

  • Arsen: uorganiske former er mest giftig.  I det marine miljø vil det meste være organisk bundet og ha lav giftighet selv om det er høyt innhold av arsen i f.eks reker, har ikke dette noen helsemessig effekt
  • Fluor: Høyt inntak kan gi endringer i tenner og beinvev. Flur inngår også i perfluorerte stoffer som omtales i faktaartikkelen om organiske miljøgifter;  Organiske miljøgifter. Giftighet av fluor fra fisk er omdiskutert. . Høyt innhold i krill skyldes ikke forurensing. I visse områder kan høyt fluorinnhold i vann ha stor betydning for fluorinntaket i befolkningen (spesielt i visse områder i Afrika).

Mer informasjon om tungmetaller og andre grunnstoffer kan du lese:

FHI: Metaller

Matportalen: Miljøgifter 

Fant du det du lette etter?