Faktaartikkel

Mattilsynets rolle i norsk atomberedskap

Publisert 30.06.2016     Sist endret 11.03.2022

I atomberedskapen har Mattilsynet en sentral oppgave i å sikre en trygg håndtering av radioaktivitet i fôr, drikkevann og mat som minimerer helsekonsekvenser og øvrige samfunnskonsekvenser.

Kriseutvalget for atomberedskap (KU) er sentral i organisering av nasjonal atomberedskap, og Mattilsynet er én av åtte etater i kriseutvalget.

Fører tilsyn med virksomheter i matkjeden

Mattilsynets avdelingskontorer over hele landet fører tilsyn med ulike virksomheter knyttet til matkjeden, som primærproduksjon, produksjonsvirksomheter, omsetningsleddet og import av mat mv.

For å kunne gjøre gode vurderinger av aktuelle tiltak og gi riktige råd om mattrygghet, er det viktig å ha god forståelse og kjennskap til næringskjeden, tilgang til analysekapasitet og bakgrunnsdata for nivå av radioaktiv forurensing. 

På matområdet er det viktig med oversikt over forurensingsnivået av ulike radioaktive stoffer i fôr, næringsmidler og vann. 

Overvåkningsprogram for radioaktivitet

Mattilsynet overvåker fortsatt matkjeden etter Tsjernobylulykken i 1986 for å for å fremskaffe data knyttet til trygg mat.

I en hendelse vil overvåkning være viktig for å forstå konsekvensene og gjøre de riktige tiltakene.

Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) leder kriseutvalget og følger situasjonen nøye.

Beredskapsplaner

Mattilsynet har planer for håndtering av et eventuelt radioaktivt nedfall og forurensing som vil settes i verk når situasjonen tilsier at dette er nødvendig. Informasjon om aktuelle tiltak vil være koordinert med tiltak i samfunnet ellers.

Beslutning om tiltak tas derfor i et samlet Kriseutvalg for atomberedskap der Mattilsynet og DSA har en sentral rolle når det gjelder tiltak i matkjeden.

Mattilsynet har i samarbeid med DSA laget tiltak for matkjeden som bygger på erfaringer fra ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima.

Ved en hendelse vil KU og Mattilsynet informere om aktuelle tiltak for å begrense forurensingsnivået i matkjeden.

Du finner mer informasjon om organisering av norsk atomberedskap hos DSA.

Les også:

Fant du det du lette etter?