Tilsynsrapport

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2014

Publisert 26.08.2015     Sist endret 26.08.2015

Innholdet av plantevernmiddelrester i produkter på det norske markedet er lavt, viser undersøkelser Mattilsynet har gjort. 98,3 prosent av prøvene var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler for å sikre trygg mat. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å sikre at forbrukerne ikke utsettes for helsefarlige restnivåer av plantevernmidler. Videre skal overvåkingen sikre at næringsmiddel-virksomhetene etterlever regelverket slik at plantevernmiddelrestene ikke overskrider gjeldende grenseverdier.

I tilsynsprosjektet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2014», har Mattilsynet i samarbeid med Nibio undersøkt 1389 prøver av 97 ulike matvarer, blant annet av frukt, grønnsaker, barnemat, kjøtt, korn og ris. Det ble tatt prøver av mat fra 55 forskjellige land, og prøvene gjenspeiler det norske kostholdet. 38 prosent av matvarene var norskproduserte. Totalt ble det i 2014 funnet mindre rester av plantevernmidler i 58,4 % av prøvene i den ordinære overvåkingen.

- Så lenge mengden med plantevernmiddelrester er under grenseverdiene, er maten trygg å spise. Vi har forståelse for at folk blir bekymret for at det er spor av plantevernmidler i maten, men det er viktig å forstå at det er mengden som er avgjørende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Det er kun økologisk mat som skal være helt fri for rester av plantevernmidler. De aller fleste frukter og grønnsaker vil ha små rester i seg. Mattilsynets oppgave er å føre tilsyn med at matprodusentene og importørene tar ansvaret for at deres produkter overholder grenseverdiene for plantevernmiddelrester.

- Resultatene fra 2014 viser generelt liten variasjon fra tidligere år. Små variasjoner fra år til år anses for å være normalt da påviste funn kan avhenge av mange faktorer, som for eksempel prøveuttaket, analyseprogrammet og bestemmelsesgrenser for analysemetodene samt at regelverket endres fra år til år, sier Hanne Marit Gran.

Ett norsk produkt var utenfor grenseverdiene

Det ble påvist rester over grenseverdiene i 1,7 prosent av alle prøvene, men kun 1,3 prosent overholdt ikke regelverket etter fratrekk for analyseusikkerheten. Flesteparten av prøvene var fra land utenfor Europa. 

I 2014 var det overskridelse av grenseverdien for plantevernmidlet spinosad i én norsk prøve, som var salvie. Oppfølging av denne prøven viste at plantevernmidler var brukt i henhold til gjeldende etikett. Generelt er overskridelsene lave, men av prøvene med overskridelser var det fem prøver som ble vurdert å kunne medføre umiddelbar helsefare. Dette var to prøver av bønner med belg og tre prøver av bladselleri. Alle produktene var fra Kambodsja. Mattilsynet fulgte opp overskridelsene overfor importøren og det har også senere blitt tatt ut prøver av produkter fra Kambodsja. Det ble sendt melding om produktene i varslingssystemet RASFF.

Forhåndsvurdering ved import

Ved import av frukt og grønt må importørene ha prøvetakingsplaner og rutiner for forhåndsvurdering av produkter og leverandører. Dette skal sikre at det ikke finnes for mye plantevernmidler i maten, og også hindre at maten er smittet med helseskadelige bakterier, virus eller parasitter.

- Mattilsynets rolle er å kontrollere, kartlegge og overvåke mat på det norske markedet, og vi fører også tilsyn med at matprodusenter og importører tar ansvar for maten de selger i henhold til regelverket, sier Gran.

Mengden plantevernmidler i næringsmidler overvåkes hvert år, og antallet stoffer som det tas prøver etter utvides stadig. I 2014 ble det undersøkt etter rester av 330 forskjellige stoffer i næringsmidler på det norske markedet.

Enkelte land og produkter kan skille seg ut med gjentatte overskridelser. Slike produkter risikerer å bli ført opp på en liste over produkter som skal ha særskilt importkontroll. Denne kontrollen omfatter blant annet at Mattilsynet tar ekstra prøver for å sjekke nivået av plantevernmiddelrester. Dette er en kontroll Mattilsynet gjør i tillegg til den ordinære overvåkingen.

Grenseverdier

Så lenge grenseverdiene overholdes anser Mattilsynet at maten er trygg å spise, men det er også viktig å se på den totale påvirkningen forbrukerne utsettes for i samfunnet. Eksponering av uønskede fremmedstoffer skjer fra blant annet mat, luft, klær, biler, forbrukerelektronikk, og andre kilder som vi fremdeles ikke har full oversikt over hvordan påvirker helsa og miljøet vårt. På verdensbasis er det imidlertid intens forskning om dette, som Mattilsynet følger.

-Vi vet mer om maten vår i dag enn noensinne, men samtidig trenger vi mer kunnskap om mulige kombinasjonseffekter av alle disse stoffene, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

Rapporten "Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2014"  er utarbeidet av Nibio plantehelse, seksjon pesticidkjemi, i samarbeid med Mattilsynet.

Les mer om rester av plantevernmidler i mat

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910
Forbrukerhenvendelser: Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål vedrørende analysene kan rettes til Nibio plantehelse, seksjon pesticidkjemi, tlf. 918 41 094.


Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910
Forbrukerhenvendelser: Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål vedrørende analysene kan rettes til Nibio plantehelse, seksjon pesticidkjemi, tlf. 918 41 094.