Tilsynsrapport

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2015

Publisert 16.06.2016     Sist endret 16.06.2016
Broccoli, chilipepper og gulrot var blant matvarene der det ble funnet for mye rester av plantevernmidler i 2015
Broccoli, chilipepper og gulrot var blant matvarene der det ble funnet for mye rester av plantevernmidler i 2015  Foto: E. Fløistad, NIBIO

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

I 2015 ble det analysert 1305 prøver av ferske, fryste eller prosesserte matvarer i overvåkings-programmet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2015». Programmet er koordinert av Mattilsynet, mens NIBIO har utført analysene. Vareslagene som velges ut til analyse, styres av en nasjonal treårsplan samt av EUs koordinerte overvåkingsprogram. Målet er at prøveuttaket skal gjenspeile det norske kostholdet. I alt 118 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkt, korn/ris og andre næringsmidler fra 69 forskjellige land ble analysert. Av de 1305 prøvene var 65 % importerte og 35 % norskproduserte næringsmidler.

I prøvene av vegetabilsk opprinnelse ble det ble søkt etter rester av 334 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler, inkludert noen nedbrytningsprodukter. I tillegg ble enkelte av prøvene analysert med metoder der det søkes kun etter ett eller noen få plantevernmidler (spesialmetoder). Det ble påvist rester av totalt 132 ulike plantevernmidler, hvor soppmidlene boskalid og imazalil var de plantevernmidlene som oftest ble påvist.

Det ble påvist funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). Av disse ble 10 prøver (0,8 %) regnet som overskridelse etter fratrekk av analyseusikkerheten. Hele 15 av 17 prøver med funn over grenseverdi var importert fra land utenfor EU.

- Så lenge mengden med plantevernmiddelrester er under grenseverdiene, er maten trygg å spise. Vi har forståelse for at folk blir bekymret for at det er spor av plantevernmidler i maten, men det er viktig å forstå at det er mengden som er avgjørende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Oppfølging av funn

Mattilsynet vurderer alle funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene opp mot analyseusikkerhet og om funnet kan være helsefarlig for forbruker.

I 2015 var det overskridelse av grenseverdien for plantevernmidlet diazinon i én norsk prøve av gulrot. Dette var ulovlig bruk i Norge. Mattilsynet følger opp virksomheten med tilsyn.

Generelt er overskridelsene lave, men av prøvene med overskridelser var det tre prøver som ble vurdert å kunne medføre umiddelbar helsefare. Dette var en prøve av bønner med belg fra Laos, en prøve av brokkoli fra Thailand og en prøve av chilipepper fra Vietnam (importkontroll). Mattilsynet fulgte opp overskridelsene overfor importørene og det har også senere blitt tatt ut prøver av produktene. Det ble sendt melding av funnene i varslingssystemet RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed).

Det er kun økologisk mat som skal være helt fri for rester av plantevernmidler. De aller fleste frukter og grønnsaker vil ha små rester i seg. Mattilsynets oppgave er å føre tilsyn med at matprodusentene og importørene tar ansvaret for at deres produkter overholder grenseverdiene for plantevernmiddelrester.

- Resultatene fra 2015 viser generelt liten variasjon fra tidligere år. Små variasjoner fra år til år anses for å være normalt da påviste funn kan avhenge av mange faktorer, som for eksempel prøveuttaket, analyseprogrammet og bestemmelsesgrenser for analysemetodene samt at regelverket endres fra år til år, sier Hanne Marit Gran.

Forhåndsvurdering ved import

Ved import av frukt og grønt må importørene ha prøvetakingsplaner og rutiner for forhåndsvurdering av produkter og leverandører. Dette skal sikre at det ikke finnes for mye plantevernmidler i maten, og også hindre at maten er smittet med helseskadelige bakterier, virus eller parasitter.

- Mattilsynets rolle er å kontrollere, kartlegge og overvåke mat på det norske markedet, og vi fører også tilsyn med at matprodusenter og importører tar ansvar for at maten de selger er i henhold til regelverket, sier Gran.

Enkelte land og produkter kan skille seg ut med gjentatte overskridelser. Slike produkter kan bli ført opp på en liste over produkter som skal ha særskilt importkontroll. Denne kontrollen omfatter blant annet at Mattilsynet tar prøver for å sjekke nivået av plantevernmiddelrester i disse matvarene når de importeres til Norge. Dette er en kontroll Mattilsynet gjør i tillegg til den ordinære overvåkingen.

Grenseverdier

Så lenge grenseverdiene overholdes er maten trygg å spise. Samtidig er det viktig å få enda mer kunnskap om den totale påvirkningen forbrukerne utsettes for i samfunnet.

Eksponering av uønskede fremmedstoffer skjer fra blant annet mat, luft, klær, biler, forbrukerelektronikk, og andre kilder som vi fremdeles ikke har full oversikt over hvordan påvirker helsa og miljøet vårt. På verdensbasis er det imidlertid intens forskning om dette, som Mattilsynet følger.

-Vi vet mer om maten vår i dag enn noensinne, men samtidig trenger vi mer kunnskap om mulige kombinasjonseffekter av alle disse stoffene, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

Rapporten «Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2015» er utarbeidet av NIBIO Divisjon for Bioteknologi og plantehelse, Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi, i samarbeid med Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910
Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål vedrørende analysene kan rettes til NIBIO, Divisjon for Bioteknologi og plantehelse, Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi, tlf. 03246.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910
Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål vedrørende analysene kan rettes til NIBIO, Divisjon for Bioteknologi og plantehelse, Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi, tlf. 03246.