Norsk drikkevannsforvaltning

Publisert 09.10.2012     Sist endret 16.11.2017

Norsk drikkevannsforvaltninghar flere aktører. Både Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynet har ansvar for drikkevannsforskriften.

Sentralt nivå - primære aktører

Helse og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet har overordnet ansvar for helsemessige forhold. HOD er ansvarlig departement for hjemmelslovene til drikkevannsforskriften, og med dette også   det sentrale departement for drikkevannsforvaltningen i Norge.

Mattilsynet
Mattilsynet er direktorat for forbruker- og helserettet tilsyn med næringsmidler, herunder drikkevann. Mattilsynet skal utforme regelverk, godkjenne og føre tilsyn med vannforsyningssystemene i Norge. Plangodkjenning og tilsyn etter drikkevannsforskriften er i hovedsak delegert til lokalt nivå i Mattilsynet. Tilsyn med vannforsyningssystem på kontinentalsokkelen har Mattilsynet delegert til Fylkesmannen i Rogaland.

Hovedkontoret i Mattilsynet er klageorgan for vedtak fattet av Mattilsynets avdelinger og fylkesmannen i Rogaland mht vedtak fattet på delegert myndighet fra Mattilsynet. Etter 1.1.2012 har fylkesmannen i Rogaland vært tilsynsmyndighet offshore etter delegert myndighet fra Mattilsynet.

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet er et direktorat under Helsedepartementet, og forvalter bl.a. folkehelseloven og smittevernloven. De har ingen direkte oppgave etter drikkevannsforskriften, men skal følge med på forhold som påvirker folkehelsen og bidra til å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet og være en pådriver for kunnskapsbasert folkehelsearbeid, blant annet gjennom utvikling av nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid.

Statens helsetilsyn
Statens helsetilsyn er et direktorat under Helsedepartementet, og har det overordnete faglige tilsynet med folkehelseloven i henhold til § 31, og skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i lov og forskrift. Helsetilsynet har da også instruksjonsmyndighet overfor fylkeslegen hos fylkesmannen. De skal dessuten behandle klager fattet av fylkesmannen med hjemmel i folkehelseloven. For innretninger til sjøs som omfattes av petroleumsloven er helsetilsynet en av flere tilsynsmyndigheter. Den utøvende myndighet har de imidlertid delegert til Fylkesmannen i Rogaland.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Folkehelseinstituttet et faglig rådgivende organ for bl.a. Helsedepartementet, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Mattilsynet og kommuner innen bl.a. drikkevannsfaglige spørsmål. Folkehelseinstituttet utfører også enkelte oppgaver for Sjøfartsdirektoratet når det gjelder vannforsyning på skip og flyttbare installasjoner til sjøs, og for fylkesmannen i Rogaland når det gjelder vannforsyning på kontinentalsokkelen. Folkehelseinstituttet får dessuten vannverksdata fra Mattilsynet for bearbeiding og til internt bruk. Folkehelseinstituttet er videre et nasjonalt kompetansesenter for oppklaring av vannbåren smitte.

Sentralt nivå - andre

Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet er sammen med  Helse- og omsorgsdepartementet de sentrale departementer på næringsmiddelområdet. De er imidlertid i liten grad direkte involvert i drikkevannsforvaltningen.

Miljøverndepartementet er et direktorat med ansvar innen forurensning av jord, luft og vann, samt ansvar innen naturvern, friluftsliv, vilt og fisk. Ved inngrep som kan føre til endringer i naturtilstanden eller være til ulempe for friluftsliv, vilt og fisk skal miljødirektoratet uttale seg om saken. De er også klageinstans på saker etter § 7 i lov om laksefisk og innlandsfisk mv. Miljødirektoratet er koordinerende instans på sentralt nivå for arbeid etter vannforskriften.

Miljødirektoratet er et direktorat med ansvar bl.a. innen forurensning av jord, luft og vann. Miljøverndirektoratet forvalter, sammen med Miljøverndepartementet, forskrift om vann og avløpsgebyr.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat med vassdragsmyndighet etter vannressursloven. Vannressursloven regulerer vann og vannuttak, herunder grunnvann. NVEs oppgaver innen drikkevannssektoren er behandling av konsesjonssøknader og meldinger etter § 8 i vannressursloven. Klageorgan er Olje- og energidepartementet.

Regionalt nivå

Fylkesmannen har etter 1.1.2004 ikke hatt noen lovpålagte oppgaver etter drikkevannsforskriften, men er viktig deltager i forbindelse med å beskytte nedbørfeltet mot forurensninger. Videre er fylkesmannen en viktig samarbeidspartner for kommunelegen.

Fylkeskommunene har ingen formell rolle i hht drikkevannsforskriften, men er en viktig høringsinstans i forbindelse med plangodkjenning av større vannforsyningssystem. Videre har fylkeskommunen en viktig rolle som regionalt planorgan, hvor bl.a. fylkesdelplaner for vannforsyning kan være et aktuelt planverktøy. Fylkeskommunen er også regional vassdragsmyndighet etter vannforskriften.

Lokalt og kommunalt nivå

Kommunestyret har myndighet til å fatte vedtak etter bestemmelser i folkehelseloven kap 3 om miljørettet helsevern, herunder vann til drikke eller hygienisk bruk. Medisinsk faglig personell, som regel kommunelege I, er en viktig høringsinstans i forbindelse med plangodkjenning av vannverk. Videre kan kommunen i særlige beredskapssituasjoner bestemme at det fortsatt kan leveres vann selv om kvalitetskravene i drikkevannsforskriften ikke tilfredsstilles.

Fant du det du lette etter?