Dette er de viktige endringene i økologiregelverket fra 2017

Publisert 20.03.2017     Sist endret 18.07.2017

Oppdatert EU-regelverk for økologisk produksjon ble gjeldende i Norge fra 18. mars 2017.

Økologiregelverket

Detaljert regelverk for økologisk akvakulturproduksjon og økologisk vin

Økologiforskriften omfatter nå områdene økologisk akvakultur og økologisk vin, siden EU-regelverket på disse områdene er tatt inn i EØS-avtalen og dermed er gjeldende i Norge. For økologisk akvakulturproduksjon har det til nå vært en nasjonal forskrift med tilsvarende regler som i EU-regelverket, men denne forskiften ble opphevet samtidig som ny økologiforskrift ble gjeldende i Norge.

Krav til minimum 50 % fast dekke i sauefjøs

Norge har hatt et nasjonalt unntak fra kravet til minimum 50 % fast dekke i sauefjøs. Dette unntaket har opphørt i den nye økologiforskriften, noe som betyr at sauefjøs etter endringene må ha minimum 50 % fast dekke. Gjeldende krav til størrelse på innearealet videreføres, med minimum 1,5 m² per dyr, hvorav minst 0,75 m² må være tett gulv. Husdyrrom skal ha en bekvem, ren og tørr ligge- og hvileplass med tilgang på strø.

Samarbeid mellom rådgivningstjenesten og økologiske saueprodusenter vil være nyttig for å finne de beste praktiske løsningene innenfor regelverket. NIBIO har i denne rapporten kartllagt alternative løsninger til spaltegulv i sauefjøs.

Innstramming i krav til bruk av lokalprodusert fôr

I svine- og fjørfeproduksjonen er det innført et krav om bruk av minimum 20 % fôr fra egen virksomhet eller som er produsert i regionen. Dette omfatter også kraftfôr som blir levert av fôrvirksomheter. For drøvtyggere er det et krav om at 60 % av fôret skal komme fra egen virksomhet eller fra regionen. Her er ikke fôr fra fôrvirksomhetene med i beregningen.

«Region» vil i Norge tolkes som «Norge og nærliggende områder i Norges naboland».

Innstramming i krav til parallellproduksjon ved dyrking av flerårige vekster

For flerårige vekster med en produksjonsperiode på minimum 3 år (for eksempel frukt, rips, solbær), er det nå krav om å bruke ulike sorter som lett kan skilles fra hverandre dersom det drives parallellproduksjon (både økologisk og konvensjonell produksjon). Dersom sortene ikke lett kan skilles fra hverandre må det foreligge en godkjent plan for omlegging av hele arealet innen 5 år.

Oppdaterte lister for tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk produksjon

Det foreligger nå oppdaterte lister og endret utvalg av tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk mat og fôr. Det nasjonale forbudet mot bruk av kopper som plantevernmiddel er fjernet. Det er innført forbud mot bruk av konvensjonell fjørfegjødsel hvor dyra har blitt fôret med koksidiostatika. Det nåværende kravet om søknad om tillatelse fra Debio for bruk av spesifikke innsatsvarer er erstattet med dokumentasjonskrav.

Forenkling for økologisk slaktekyllingproduksjon

Det er innført 1 måned hvileperiode for utearealet i økologisk slaktekyllingproduksjon. For øvrig økologisk fjørfeproduksjon er hvileperioden fortsatt 3 måneder.

Bruk av EU-logo

Det nye regelverket gir rett til bruk av EU-logoen på all ferdigpakket økologisk mat som blir produsert og pakket i Norge. Det er imidlertid ikke obligatorisk å bruke den. Ved bruk av EU-logoen skal ingredienser fra Norge merkes med opprinnelse «ikke-EU landbruk». Hvis alle ingrediensene med unntak av inntil 2 % har opprinnelse i Norge, kan produktet merkes med «Norge» som opprinnelsesland. Kodenummeret for kontrollorganet skal stå i samme synsfelt som EU-logoen. Debios kodenummer er NO-ØKO-01. Det er spesifikke kriterier til utforming, sammensetning, størrelse og formgivning av EU-logoen. Ø-merket kan brukes videre som i dag.

Fant du det du lette etter?