Bakgrunn for avslag om å bruke genmodifisert fiskefôr

Publisert 29.10.2014     Sist endret 29.10.2014

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har årlig søkt om dispensasjon fra kravet om å søke godkjenning for genmodifisert fiskefôr. Mattilsynet har avslått årets søknad fordi det ikke foreligger et reelt behov hos oppdrettsnæringen for å bruke slikt fôr.

Mattilsynet har tidligere, etter føringer fra Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, innvilget denne dispensasjonen. I de årene næringen har hatt anledning til å benytte dette fôret har de aldri gjort det. Mattilsynet mener derfor det ikke er noe behov for å ha en slik dispensasjon.

Tidligere overgangsordning

Da EU innførte nytt regelverk for genmodifiserte produkter i 2004, endret Mattilsynet nasjonalt regelverk på området i påvente av at EU-regelverket skulle tas inn i EØS-avtalen. Den 15. september 2005 fikk vi derfor nytt, norsk regelverk for næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer. Før denne datoen var det ikke godkjenningskrav for prosesserte, genmodifiserte (GM) fôrvarer i Norge. Det var da tillatt å omsette dette så lenge produktene ble merket korrekt.

I det nye regelverket ble det laget en overgangsordning for GM-produkter det ikke var godkjenningskrav til under gammelt regelverk. Virksomheter som meldte inn aktuelle EU-godkjente produkter kunne fortsette å bruke disse i tre år. Skulle de fortsatt brukes etter dette, måtte virksomhetene søke om godkjenning. Nitten ulike EU-godkjente GM-produktgrupper ble omfattet av overgangsordningen etter innmelding av FHL i mars 2006. Disse hadde det tidligere ikke vært forbudt å omsette som fiskefôr på det norske markedet.

Dispensasjon fra å søke godkjenning

Da overgangsordningen gikk ut og EU-regelverket fortsatt ikke var tatt inn i norsk rett, søkte FHL høsten 2008 om dispensasjon fra å søke godkjenning for de samme GM-produktene. Dispensasjonen ble innvilget av Mattilsynet i samråd med daværende Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) for ett år. FHL har senere søkt om forlengelse av dispensasjonen flere ganger, og Mattilsynet har etter føringene gitt av FKD og LMD i 2008 innvilget for ett år av gangen under gitte vilkår.

Ny saksgjennomgang

EU-reglene for genmodifisert mat og fôr er ennå ikke implementert i Norge. Etter det Mattilsynet erfarer, har ikke fiskefôrbransjen brukt GM-fôr så langt. De ønsker imidlertid å ha muligheten åpen dersom fôrtilgangen skulle tilsi at det blir nødvendig, samt at de ønsker konkurranselikhet innenfor EØS-området for valg av fiskefôr.

Mattilsynet er likevel av den oppfatning at når de aktuelle fiskefôrvirksomhetene ikke har brukt GM-fiskefôr i perioden fra 2005 og frem til i dag, så foreligger det i dag ikke et reelt behov hos næringen. Da oppfylles ikke lenger kravet om at det foreligger særskilte grunner for at Mattilsynet bør gi en dispensasjon fra kravet om godkjenning av GM-fôrvarer.

Mattilsynet avslår derfor søknaden fra FHL om dispensasjon fra godkjenningskravet for genmodifisert fiskefôr. Virksomheter som ønsker å omsette genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer, må søke Mattilsynet om godkjenning.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, seksjon for planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf 481 28 042Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, seksjon for planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf 481 28 042