Regelverksprosess

Endringer i bestemmelsene om genmodifiserte fôrvarer mm.

Publisert 29.06.2020     Sist endret 30.06.2020

Det er forbudt å omsette eller markedsføre genmodifiserte fôrvarer med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Dette følger av forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer (heretter kalt fôrvareforskriften) § 4a første ledd.

Det er behov for å gjøre endringer i bestemmelsen for å tydeliggjøre at det heller ikke er tillatt å bruke genmodifiserte fôrvarer, herunder til fôringsforsøk i private og offentlige forskningsinstitusjoner, med mindre Mattilsynet har gitt godkjenning for slik bruk eller disse er godkjent for omsetning eller markedsføring i Norge. Endringene innebærer også at Mattilsynet kan gjøre unntak fra godkjenningskravet for det enkelte fôringsforsøket og sette vilkår for slike vedtak dersom dette vurderes som forsvarlig med hensyn til risikoen for innblanding i mat- og fôrvarekjeden.

Videre medfører endringene at det tydeliggjøres at det heller ikke er tillatt for andre virksomheter enn forskningsinstitusjoner å bruke genmodifiserte fôrvarer til fôring av dyr med mindre dette er omfattet av en godkjenning fra Mattilsynet.

Endringene medfører en kodifisering av Mattilsynets tolkning og praktisering av fôrvareforskriften § 4a første ledd. Forslaget innebærer også enkelte språklige og tekniske endringer i andre bestemmelser.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Oversending for klarering før høring

Forslag til høringsdokumenter sendt til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet til klarering før høring

 21.12.2019
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 10.09.2020
Fiskeridirektoratet 07.07.2020
Klima- og miljødepartementet 15.09.2020
Veterinærinstituttet 15.09.2020
Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) 14.09.2020

Klarert for høring

Mattilsynet mottar klarering av høringsdokumentene fra departementene.

 18.02.2020
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 10.09.2020
Fiskeridirektoratet 07.07.2020
Klima- og miljødepartementet 15.09.2020
Veterinærinstituttet 15.09.2020
Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) 14.09.2020

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringer i fôrvareforskriften § 4a mm på høring.

Høringsfrist: 15.09.2020
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 10.09.2020
Fiskeridirektoratet 07.07.2020
Klima- og miljødepartementet 15.09.2020
Veterinærinstituttet 15.09.2020
Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) 14.09.2020

Endelig forslag til departementene

Mattilsynet lager et endelig forslag etter høringen og ber Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet fastsette forskriftsendringen.

2020 
Forskrift fastsatt

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter forskriftsendringen

 
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 10.09.2020
Fiskeridirektoratet 07.07.2020
Klima- og miljødepartementet 15.09.2020
Veterinærinstituttet 15.09.2020
Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) 14.09.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, seksjon Planter, hovedkontoret, tlf: 22 77 79 48
Marianne Skjellanger Lappi, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf: 22 77 91 41